English | Български
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια Λογότυπο: Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια
       Εμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας
 ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση: Search
Ειδική Αναζήτηση          


ΕκτύπωσηΕκτύπωση


English   Български

Αυτοπεριορισμός για 72 ώρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου 72 ώρες μετά την άφιξη για όλους τους αφικνούντες στη Δημοκρατία
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
EMBASSY OF CYPRUS
SOFIA

Αυτοπεριορισμός για 72 ώρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου 72 ώρες μετά την άφιξη για όλους τους αφικνούντες στη Δημοκρατία

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πρόταση που προβλέπει τον υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό 72 ωρών και τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου PCR 72 ώρες μετά την άφιξη σε όλους τους επιβάτες που αφικνούνται από χώρες των Κατηγοριών Α και Β, ενισχύοντας έτσι τα μέτρα που εφαρμόζονται στα Αεροδρόμια της Δημοκρατίας από την επαναλειτουργία τους το καλοκαίρι του 2020.

Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι επιπλέον των άλλων μέτρων που είναι σε ισχύ για τους αφικνούμενους ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση των επιβατών από χώρες της Κατηγορίας Β να προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα από εξέταση PCR 72 ωρών πριν την αναχώρηση, και παράλληλα συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι επιβάτες, ανεξαρτήτου χώρας αναχώρησης, οφείλουν να συμπληρώνουν το Cyprus Flight Pass.

Διευκρινίζεται ότι το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021. Επίσης, σημειώνεται ότι το κόστος για την εργαστηριακή εξέταση (PCR) 72 ώρες μετά την άφιξη επωμίζεται ο πολίτης.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έλαβε υπόψη τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία που κάνουν λόγο για αυξημένη μεταδοτικότητα και επιθετική εξάπλωση των νέων στελεχών του ιού SARS-CoV-2, αλλά και τις έντονες ανησυχίες που προκαλεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ανίχνευσή τους σε αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη σημερινή απόφαση, ενισχύεται η προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα και με τις συστάσεις του ECDC, για έλεγχο της διασποράς των νέων στελεχών στην κοινότητα, μέχρι να αξιολογηθούν επιστημονικά οι επιπτώσεις των μεταλλάξεων του ιού.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος από τις 21 Δεκεμβρίου 2020 εφαρμόζει επιπρόσθετα μέτρα για τους επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, υιοθετώντας την πολιτική του υποχρεωτικού περιορισμού για περίοδο 7 ημερών σε ξενοδοχεία της Δημοκρατίας και την εργαστηριακή εξέταση κατά την άφιξη και την 7η ημέρα από την άφιξη.

Μέσω της πρακτικής αυτής, από τις 21 Δεκεμβρίου 2020, εξετάστηκαν πέραν των 15,000 επιβατών από το Ηνωμένο Βασίλειο και εντοπίστηκαν 133 κρούσματα (ποσοστό θετικότητας: 0,9%).

Самоограничение за 72 часа и лабораторни тестове 72 часа след пристигане за всички пристигащи в републиката

Днес Министерският съвет одобри предложение, предвиждащо задължителното самоограничение от 72 часа и извършването на лабораторно изследване PCR 72 часа след пристигането на всички пътници, пристигащи от държави от категория А и В, като по този начин засили мерките, прилагани на летищата на Републиката чрез тяхното повторно откриване през лятото на 2020 г.

Подчертава се, че това решение е в допълнение към другите мерки в сила за пристигащите в зависимост от страната, от която пристигат. Следователно, продължава да важи задължението на пътниците от държави от категория В да представят отрицателен резултат от PCR изследването 72 часа преди заминаването, както и лабораторните тестове и взимане на проби на летищата в Ларнака и Пафос продължават. Припомня се, че всички пътници, независимо от страната на заминаване, трябва да попълнят Cyprus Flight Pass.

Мярката влиза в сила от събота, 6 февруари 2021 г. Отбелязва се също, че разходите за лабораторното изследване (PCR) 72 часа след пристигането се поемат от гражданина.

Решението на Министерския съвет взе предвид данните от международната библиография досега, които говорят за повишена преносимост и агресивно разпространение на нови щамове на вируса SARS-CoV-2, но също така и силните опасения, предизвикани на европейско ниво от тяхното откриване в няколко държави-членки на Европейския съюз. Днешното решение засилва усилията на Министерството на здравеопазването, в съответствие с препоръките на Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), да контролира разпространението на нови щамове в общността, докато научните ефекти на мутациите на вируса не бъдат оценени.

Припомня се, че Кипър от 21 декември 2020 г. прилага допълнителни мерки за пътниците от Обединеното кралство, възприемайки политиката на задължително ограничение за период от 7 дни в хотелите на Републиката и лабораторни изследвания при пристигане и на 7-ия ден от пристигането. Чрез тази практика към 21 декември 2020 г. бяха изследвани над 15 000 пътници от Обединеното кралство и бяха идентифицирани 133 случая (положителен процент: 0,9%).

Self-isolation for 72 hours and laboratory testing 72 hours after arrival for all passengers arriving in the Republic of Cyprus

The Council of Ministers adopted today a proposal providing for a mandatory self-isolation for 72 hours and the carrying out of a PCR laboratory test 72 hours after arrival, to all passengers arriving from category A and B countries, thus strengthening the measures implemented at the Airports of the Republic since their re-opening in the summer of 2020.

It is stressed that this decision is additional to the other measures in force for arrivals depending on the country of origin. Therefore, the obligation of passengers from Category B countries to present a negative PCR test result 72 hours prior to departure is still in force, and at the same time, sampling laboratory tests continue at Larnaka and Pafos Airports. It is reminded that all passengers, regardless of the country of departure, must complete the Cyprus Flight Pass.

It is clarified that the measure takes effect as of Saturday, 6 February 2021. Also, it is noted that the cost of the laboratory examination (PCR) 72 hours after arrival is borne by the citizen.

The decision of the Council of Ministers has taken into account the international bibliography data, so far, which refer to the increased transmission and aggressive spread of the new strains of the SARS-CoV-2 virus, as well as the strong concerns raised at European level by their detection in several European Union countries. Today’s decision strengthens the effort of the Ministry of Health, in line with the recommendations of the ECDC, to control the dispersion of new strains in the community, until the effects of virus mutations can be scientifically assessed.

It is reminded that since 21 December 2020, Cyprus has implemented additional measures for passengers from the United Kingdom, adopting the policy of mandatory isolation for a period of 7 days in hotels in the Republic and the laboratory examination on arrival and on the 7th day after arrival.

Through this practice, as of 21 December 2020, more than 15,000 passengers from the United Kingdom were examined and 133 positive cases were identified (positivity rate: 0.9 %).Αρχή της σελίδας

© 2007 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου