English | Ελληνικά
      
РЕПУБЛИКА КИПЪР

Начална страница | Най-често задавани въпроси | Карта на страницата | Интернет връзки | Контакти

Търсене:
Разширено търсене        

Консулски услуги

ОтпечатванеОтпечатване


English   Ελληνικά
  
Издаване на паспорт


Всички граждани на Кипър имат право на кипърски паспорт.

Тези от кипърските емигранти, които не са кипърски граждани (напр. тези, родени в чужбина след 16.8.1960 г. или тези, които са имигрирали преди 16.8.1955 г.), трябва да придобият кипърско гражданство, преди да кандидатстват за кипърски паспорт.

За да получат кипърски паспорт, кипърските емигранти трябва да кандидатстват пред кипърските консулски власти в чужбина.

Децата на кипърски граждани, родени в чужбина, не придобиват автоматично кипърско гражданство при раждането си и следователно, преди да получат кипърски паспорт, те трябва да бъдат регистрирани като кипърски граждани при заявление от техните родители съгласно член 4(2) или 5(3) от Гражданството Закони на Република Кипър 1967-2001.

От февруари 2011 г. Република Кипър издава нов вид паспорт с биометрични характеристики. Поради това старите паспорти вече не се подновяват от посолството на Република Кипър в Атина.

Заявление за издаване на биометричен паспорт на Република Кипър се подава лично в най-близките кипърски дипломатически или консулски служби, стига кандидатите да пребивават в чужбина (временно или постоянно). При предаване на заявлението, снимката, пръстовите отпечатъци и образец от подписа на заявителя ще бъдат взети от приемащия служител в специална зона в посолството. При подаване на заявлението трябва да бъдат представени следните документи:

Задължителни документи

а) Надлежно попълнено заявление (M.9G)

б) Кипърска лична карта

в) Предишен паспорт

г) Удостоверение от полицията при изгубен паспорт

д) Свидетелство за брак за омъжени жени, които желаят да бъде вписано фамилното име на съпруга им

е) Други документи, които могат да бъдат изискани от служителите на Консулския отдел на Посолството.

Ако кандидатите кандидатстват за паспорт за първи път, те трябва също да предоставят:

1. Акт за раждане (оригинал)

2. Удостоверение за кипърско гражданство (ако кандидатът е придобил кипърско гражданство чрез натурализация).

Издаване на паспорти на непълнолетни деца

Децата под 18-годишна възраст се считат за непълнолетни и трябва задължително да си осигурят собствен паспорт.

Паспорти се издават на непълнолетни при условие, че

(a) Съгласието е дадено в писмен вид от двамата родители, или

(б) със съгласието на единия от двамата родители, който има родителски права върху детето, след решение на компетентния съд или

в) единият от двамата родители е съгласен, когато другият отсъства постоянно в чужбина или е на неизвестен адрес, или

г) със съгласието на майката, когато непълнолетният е извънбрачно дете и е с неизвестен баща

Такси

От 20.04.2016 г. се прилагат следните такси, които се заплащат в брой при подаване на заявлението, срещу съответна разписка,

1. Паспорт с биометрични данни €70 (10 години валидност)

2. Паспорт за бързо издаване с биометрични данни €120 (5 години валидност)

3. Паспорт за непълнолетни с биометрични данни €45 (5 години валидност)

В случай на загуба, повреда или кражба таксите за издаване са в двоен размер спрямо предходната.

Загуба на паспорт

В случай на изгубен паспорт, след незабавно докладване на местния полицейски орган, заедно със заявлението за замяна, трябва да се представи и следното

а) потвърждение от полицията или консулството, че декларацията на кандидата за загуба на паспорт е била подадена

(b) клетвена декларация за обстоятелствата на загубата на неговия паспорт

Какво е биометричен паспорт и как работи?

Биометричният паспорт е електронен документ, който използва биометрични характеристики за удостоверяване на самоличността на своя притежател. Информацията се съхранява на чип, който се използва за гарантиране целостта на паспорта и неговите биометрични данни. Тези биометрични данни имат за цел да създадат ниво на сигурност и защита срещу фалшиви документи за пътуване

В този контекст Международната организация за гражданска авиация определи лицевото разпознаване като най-важната биометрична характеристика, докато разпознаването на пръстови отпечатъци е определено като незадължителна процедура за идентификация.

В допълнение към новия дизайн, биометричните паспорти имат и други важни характеристики за сигурност. Функции като страници със сложни шарки, водни знаци и гореспоменатия чип за съхранение.

Използването на биометрични данни помага в борбата с измамите и може да идентифицира фалшивия документ за пътуване. Идентификацията с биометрични данни може да се използва например на границата, за да се свери изображението в паспорта с това в досието на съответната служба.

Биометричните данни са уникални и измерими за всяко лице и се използват за идентифицирането му. Такива елементи са лицето и пръстовите отпечатъци.

И накрая, елементите с данни са заключени с публичен ключ, който осигурява защита срещу всякакво подправяне на кодирани данни. Публичният ключ позволява данните да бъдат валидирани за тяхната автентичност и показва всяка модификация – подправяне или изтриване на чипа на паспорта.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Αίτηση για διαβατήριο.pdf (File Size: 3774,52Kb)Download the AcrobatFile Renewal Passport.pdf (File Size:71.31Kb)Начало на страницата
© 2007 - 2024 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София
Начална страница | Правителствен интернет портал | Откажи | Администратор