Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη


Προξενικές Υπηρεσίες
Α. Γενικά

Β. Γενικές Προξενικες Πληροφορίες


Γ. Αιτουμενα για έκδοση θεώρησης εισόδου για την Κυπριακή ΔημοκρατίαΑ. ΓΕΝΙΚΑ:

1. Μια Κυπριακή Διπλωματική Αποστολή ΜΠΟΡΕΙ:

· Να σας βοηθήσει σε περιπτώσεις θανάτου, σοβαρού δυστυχήματος, ή σοβαρής ασθένειας, ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό,
· να σας εκδώσει προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο (laissez-passer) αν το διαβατήριό σας λήξει, απωλεσθεί ή κλαπεί,
· να σας εφοδιάσει με κατάλογο τοπικών γιατρών, δικηγόρων και μεταφραστών,
· να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με κάποιο άτομο στην Κύπρο, το οποίο μπορεί να σας προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζεστε,
· σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να καταβάλει χρηματική προκαταβολή που χρειάζεται για τον επαναπατρισμό σας. Η βοήθεια αυτή μπορεί να προσφερθεί αφού εσείς ή οι οικείοι σας / φίλοι σας υπογράψουν σχετικό έντυπο ((Ανάληψη Ευθύνης) συμφωνώντας με την επιστροφή των χρημάτων αυτών προς την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
· να παράσχει υπηρεσίες ληξιαρχείου και πιστοποίησης, να επικυρώσει έγγραφα και να διαβιβάσει αιτήσεις και αλλά έγγραφα στις αρμόδιες Κυπριακές Αρχές (π.χ. αιτήσεις διαβατηρίων).


2. Μια Κυπριακή Αποστολή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ:

· Να παρέμβει σε οποιαδήποτε ιδιωτική υπόθεση (π.χ. θέματα αναφορικά με ταξίδια, τράπεζες, ασφάλειες, κλπ.) και να σας πληρώσει τους λογαριασμούς σας (ξενοδοχείο, ιατρικά έξοδα, πρόστιμα, νομική αρωγή, κλπ.),
· να παρέμβει στο έργο των δικαστηρίων και της αστυνομίας αν έχετε παραβεί τους τοπικούς Νόμους (π.χ. δεν μπορεί να κάνει διευθετήσεις για την απελευθέρωση σας από τη φυλακή ή να παρέμβει στις δικαστικές διαδικασίες),
· να παράσχει νομική συμβουλή για οποιοδήποτε λόγο,
· να εξεύρει διαμονή για σας ή να σας βοηθήσει να βρείτε απασχόληση ή να εξασφαλίσετε άδεια παραμονής,
· να εξασφαλίσει παράταση της θεώρησης, της διαμονής ή της άδειας παραμονής σας,
· να σας εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση στα νοσοκομεία, κατά τη διάρκεια φυλάκισης / κράτησης ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης σας (ως περιηγητή) σε σύγκριση με αυτή που παρέχεται στους υπηκόους της φιλοξενούσας χώρας.


*Ιστοσελιδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Προξενική Προστασία:
http://ec.europa.eu/consularprotection/


Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ακολουθεί κατάλογος υπηρεσιών που δύναται να προσφέρει η Πρεσβεία (χωρίς αυτός να είναι εξαντλητικός).


1. Καταχώρηση Γεννήσεων Εξωτερικού – Έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης


Άτομα τα οποία γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά τις 16.08.1960 και των οποίων ο πατέρας είναι Κυπριακής ιθαγένειας, είτε γεννήθηκαν μετά τις 11.6.1999 και των οποίων η μητέρα ή ο πατέρας είναι Κυπριακής Ιθαγένειας, μπορούν μέσω του Προξενικού Τμήματος της Πρεσβείας μας να εγγραφούν ως Κύπριοι πολίτες.


Αφού συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο M.121, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης. Σε περιπτώσεις ανηλίκων το έντυπο συμπληρώνουν, υπογράφουν και υποβάλλουν οι γονείς.


Η επανέκδοση του Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης είναι δυνατή μόνο εάν είχε προηγηθεί έκδοση νέου τύπου Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης (μηχανογραφημένου). Το τέλος επανέκδοσης είναι €3,42.


2. Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

Άτομα τα οποία γεννήθηκαν στην Κύπρο μπορούν μέσω του Προξενικού Τμήματος της Πρεσβείας να υποβάλουν αίτηση για έκδοση αντίγραφου/αντίγραφων του Πιστοποιητικού Γέννησης τους αφού καταβάλουν το τέλος των € 0,85 για κάθε αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης που επιθυμούν.


3. Έκδοση διαβατηρίου

Οι Κύπριοι πολίτες μπορούν μέσω της Πρεσβείας να υποβάλουν αίτηση για α) έκδοση, β) επανέκδοση, γ) αντικατάσταση λόγω απώλειας, του διαβατηρίου τους συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο M.9.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ


Παράδοση αίτησης:
Η αίτηση για έκδοση / επανέκδοση Διαβατηρίου ή προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου υποβάλλεται στο Γραφείο του Έπαρχου. Αιτητές που βρίσκονται εκτός Κύπρου παραδίδουν την αίτηση τους στις πλησιέστερες Κυπριακές Προξενικές Αρχές / Πρεσβείες της Δημοκρατίας.

       A. Ονόματα στα διαβατήρια: Το ονοματεπώνυμο του κατόχου στα διαβατήρια θα εκτυπώνεται στα Ελληνικά και στο Ρομανικό Σύστημα Γραφής. Το ονοματεπώνυμο του κατόχου θα μεταφέρεται αυτόματα στο Ρομανικό Σύστημα Γραφής με Λατινικούς χαρακτήρες. Οι αιτητές πρέπει να συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο τους στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Γέννησης / Γάμου. Σε περίπτωση που οι αιτητές επιθυμούν να γραφεί το όνομα τους διαφορετικά από ότι στο Ρομανικό Σύστημα Γραφής μπορούν να το γράψουν, με Λατινικούς χαρακτήρες, στη δεύτερη γραμμή, κάτω από το όνομα / επώνυμο τους.

       B.
       Δήλωση Αιτητή / Αιτήτριας: Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και να υπογράφεται από τον/την αιτητή/αιτήτρια (Μέρος VIII της αίτησης, αν είναι άνω των 18 χρόνων).

       Γ.
       Δήλωση Γονέων / Κηδεμόνων: Σε περίπτωση που αίτηση υποβάλλεται για πρόσωπα κάτω των 18 χρόνων, η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και υπογράφεται στο Μέρος VII και από τους δύο γονείς, πατέρα και μητέρα. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, τότε η αίτηση θα υπογράφεται από τον ένα εκ των δύο γονέων που έχει την κηδεμονία και γονική μέριμνα. Με την αίτηση να προσκομίζεται Διάταγμα του Οικογενειακού Δικαστηρίου για την κηδεμονία ή γραπτή συγκατάθεση των γονέων, ότι συγκατατίθενται για την έκδοση Διαβατηρίου του ανήλικου παιδιού τους.


       Δ.
       Κατά την παράδοση της αίτησης οι αιτητές/αιτήτριες πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν τα πιο κάτω:
           1. Το Δελτίο Ταυτότητας.
           2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους 4χ5 εκατοστά.
           3. Το προηγούμενο Διαβατήριο ή το προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο (όπου εφαρμόζεται).
           4. Βεβαίωση από την Αστυνομία σε περίπτωση απώλειας του Διαβατηρίου.
           5. Πιστοποιητικό Γάμου, για τις παντρεμένες γυναίκες, που επιθυμούν να γραφεί το επώνυμο του συζύγου.
           6. Πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών που έχουν δηλωθεί στην αίτηση (Μέρος VI) για να περιληφθούν στο Διαβατήριο.
           7. Τα σχετικά τέλη που καταβάλλονται έναντι απόδειξης και είναι:
               • Συνηθισμένο Διαβατήριο €50,72 Ευρώ
               • Μεγάλο (Jumbo) Διαβατήριο
               €68,34 Ευρώ
               • Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο
               €20,00 Ευρώ
               • Αντικατάσταση συνηθισμένου Διαβατηρίου λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς
               €85,43 Ευρώ
               • Αντικατάσταση μεγάλου (Jumbo) Διαβατηρίου λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς
               €136,69 Ευρώ
*Σημείωση: Εάν πρόκειται για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη απώλεια/φθορά, τα τέλη διπλασιάζονται/τριπλασιάζονται/ τετραπλασιάζονται κ.ο.κ. Επιπλέον αναφέρεται ότι σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω απώλειας, φθοράς κλοπής, το νέο διαβατήριο έχει μονοετή ισχύ, με δικαίωμα ατελούς ανανέωσης μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαετίας.
       8. Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για Διαβατήριο ή Ταξιδιωτικό Έγγραφο για πρώτη φορά, πρέπει επίσης να προσκομίζουν και τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
             i. Πιστοποιητικό Γέννησης, αν ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν είναι εγγεγραμμένος/η στο Αρχείο Πληθυσμού / Τμήμα Ταυτοτήτων.
             ii. Πιστοποιητικό Κυπριακής Ιθαγένειας, αν ο/η αιτητής/αιτήτρια απέκτησε την Κυπριακή Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγραφή λόγω γάμου.
Σημ.: Τα πιο πάνω πιστοποιητικά επιστρέφονται μαζί με το νέο Διαβατήριο.

Έκδοση διαβατηρίου σε ανηλίκους: Η αίτηση υποβάλλεται και υπογράφεται και από τους δύο γονείς. Προς τούτο, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης M.9. Η ισχύς του διαβατηρίου είναι για πέντε χρόνια και η Προξενική Αρχή δύναται να το ανανεώσει για άλλα πέντε χρόνια. Τέκνα κάτω των 12 ετών που είναι Κύπριοι πολίτες μπορούν να περιληφθούν στο διαβατήριο του πατέρα ή της μητέρας αφού συμπληρωθεί το έντυπο Μ.14 G, και καταβάλλοντας το τέλος των 8,54 Ευρώ (€).

4. Ανανέωση Διαβατηρίου

Τα διαβατήρια που εκδίδονται με ισχύ δέκα έτη δεν είναι δυνατό να ανανεωθούν από την Προξενική Αρχή. Ως εκ τούτου όταν πλησιάζει η συμπλήρωση των 10 ετών, ο κάτοχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για έκδοση νέου διαβατηρίου.

Τα διαβατήρια που εκδίδονται με ισχύ λιγότερη των 10 χρόνων μπορούν να τύχουν ατελούς ανανέωσης από την Προξενική Αρχή για τον αριθμό των ετών που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων. Προς τούτο, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Μ.16.

5. Έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου (Πάσο - Laissez Passer)

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου Κυπρίου πολίτη που ευρίσκεται προσωρινά στις χώρες διαπίστευσης της Πρεσβείας στην Ισπανία, το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας, δύνανται να εκδώσει Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο (Πάσο- Laissez Passer) το οποίο έχει περιορισμένη διάρκεια και επιτρέπει στον κάτοχό του να αναχωρήσει από τη χώρα με τελικό προορισμό τη χώρα καταγωγής του χωρίς κανένα πρόβλημα.

Σημειώνεται ότι το Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο εκδίδεται με αποκλειστικό σκοπό ο κάτοχός του να επιτρέψει στη χώρα καταγωγής/μονίμου διαμονής του.

Για την έκδοση του Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου, ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 20,00 Ευρώ (€) και να προσκομίσει τα ακόλουθα:
· Την έκθεση της τοπικής αστυνομίας στην οποία έγινε η δήλωση της απώλειας/κλοπής
· Ένα αποδεικτικό της ταυτότητας του ατόμου (ταυτότητα, άδεια οδήγησης κλπ)
· 1 φωτογραφία

6. Έκδοση Ταυτότητας

Οι Κύπριοι πολίτες μπορούν μέσω της Πρεσβείας να υποβάλουν αίτηση για έκδοση/ αντικατάσταση δελτίου πολιτικής ταυτότητας. Ο αιτητής μαζί με την συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να υποβάλει πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης (εάν η ταυτότητα εκδίδεται για πρώτη φορά), 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία και να καταβάλει το τέλος των 8,54 Ευρώ (€).

7. Πιστοποιήσεις υπογραφών

Το Προξενικό Τμήμα προβαίνει επίσης σε πιστοποιήσεις υπογραφών. Το τέλος για κάθε πιστοποίηση είναι 1.71 Ευρώ (€).

8. Είσπραξη τελών για έκδοση εγγράφων που εκδίδουν οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Προξενικό Τμήμα δύναται να εισπράττει από ενδιαφερόμενους πολίτες τα τέλη για έκδοση διαφόρων εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

9. Στρατιωτικές Υποχρεώσεις - Στρατολογικά θέματα

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, υποχρέωση θητείας έχουν όλοι οι άρρενες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένων και προσώπων κυπριακής καταγωγής από αρρενογονία. Διευκρινίζεται ότι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής από αρρενογονία ((δηλαδή ο πατέρας ή ο παππούς τους ήταν κυπριακής καταγωγής και αν ακόμα δεν είχαν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα) και έχουν γεννηθεί το 1960 ή μετά υπέχουν υποχρέωση θητείας έστω και αν δεν κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα. H υποχρέωση αρχίζει από το έτος κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι συμπληρώνουν την ηλικία των 18 ετών, μέχρι το έτος που συμπληρώνουν την ηλικία των 50 ετών. Όλοι οι στρατεύσιμοι ηλικίας μεταξύ 15-50 χρόνων χρειάζονται, πριν αναχωρήσουν από την Κύπρο, Άδεια Εξόδου η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνας και τα κατά τόπους επαρχιακά Γραφεία Στρατολογίας στη Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο. Από την υποχρέωση για στρατιωτική θητεία εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, όσοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και ενόσω εξακολουθούν να διαμένουν εκτός Κύπρου. Όσοι έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση για στρατιωτική υπηρεσία, λόγω μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό, μπορούν να αναχωρούν από την Κύπρο χωρίς Άδεια Εξόδου εφόσον παρουσιάσουν στα Σημεία Ελέγχου Διαβατηρίων το πρωτότυπο του "Πιστοποιητικού Εξαίρεσης", νοουμένου ότι η αναχώρησή τους από την Κύπρο γίνεται σε διάστημα τριών μηνών από την άφιξή τους. Σε περίπτωση που η παραμονή τους στην Κύπρο υπερβαίνει τους τρεις μήνες, χρειάζονται Άδεια Εξόδου από το Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Εξόδου του Υπουργείου Άμυνας στη Λευκωσία.

Πιστοποιητικά Εξαίρεσης, λόγω Μόνιμης Διαμονής στο εξωτερικό, εκδίδονται από το Υπουργείο Άμυνας μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων πάνω σε ειδικό έντυπο το οποίο χορηγείται από τις Πρεσβείες, Προξενεία του Εξωτερικού ή το Υπουργείο Άμυνας στη Λευκωσία. Προτρέπονται όλοι οι δικαιούχοι Πιστοποιητικού Εξαίρεσης όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Άμυνας για την εξασφάλιση του πιο πάνω Πιστοποιητικού, το οποίο τους απαλλάσσει από περιττές ταλαιπωρίες και έξοδα κατά τις επισκέψεις τους στην Κύπρο.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες για θέματα στρατολογίας οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επισκεφθούν το σχετικό λήμμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Άμυνας http://www.mod.gov.cy/ ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) http://www.army.gov.cy/ .

10. Απόκτηση της Κυπριακής Υπηκοότητας μέσω Εγγραφής ή Πολιτογράφησης

      • Εγγραφή ανηλίκων (κάτω των 18 ετών)

     α) Οι αιτήσεις για εγγραφή ανηλίκων οι οποίοι είτε γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά από τις 16/8/1960 και ο πατέρας τους είναι Κύπριος πολίτης, είτε γεννήθηκαν μετά τις 11/6/1999 και ο πατέρας ή η μητέρα τους είναι Κύπριοι πολίτες, υποβάλλονται σε έντυπο M.121 εις διπλούν. Πρέπει να επισυνάπτονται πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού, ταυτότητα, διαβατήρια και πιστοποιητικό γάμου των γονέων.

     β) Οι αιτήσεις για εγγραφή ανηλίκων που γεννήθηκαν είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό, πριν από τις 11/6/1999 και η μητέρα τους είναι Κύπρια πολίτης ή ο πατέρας τους απέκτησε την Κυπριακή υπηκοότητα μετά τη γέννησή τους, υποβάλλονται σε έντυπο Μ. 126 από τον γονέα που είναι Κύπριος πολίτης. Πρέπει να επισυνάπτονται δύο φωτογραφίες και το πιστοποιητικό γεννήσεως του ανηλίκου, φωτοαντίγραφα των διαβατηρίων των γονέων και γραπτή συγκατάθεση του γονέα που δεν είναι Κύπριος πολίτης.

      • Εγγραφή ενηλίκων (άνω των 18 ετών)

     α) Άτομα Κυπριακής καταγωγής που γεννήθηκαν πριν από τις 16/8/1960 υποβάλλουν αίτηση σε έντυπο Μ.71 ή Μ.72 και να επισυνάπτουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους και κάποιο αναγνωριστικό έγγραφο του πατέρα ή του παππού τους, π.χ. ταυτότητα / διαβατήριο / πιστοποιητικό ιθαγένειας.

     β) Άτομα Κυπριακής καταγωγής, ανεξάρτητα από το μέρος κατοικίας τους, τα οποία γεννήθηκαν μετά τις 16/8/1960, υποβάλλουν αίτηση σε έντυπο Μ.123 (εις διπλούν) και επισυνάπτουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους.

     γ) Άτομα Κυπριακής καταγωγής, που έχουν γεννηθεί είτε πριν είτε μετά τις 16/8/1960 και που είναι Βρετανοί πολίτες ή πολίτες οποιασδήποτε χώρας της Κοινοπολιτείας και που κατοικούν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία για μια περίοδο ενός έτους, υποβάλλουν αίτηση σε έντυπο Μ. 124 (εις διπλούν) και να επισυνάπτουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους, ένα πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, εκδοθέντος από την αστυνομία, και ένα φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους.

      • Εγγραφές ως αποτέλεσμα γάμου με πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας

     Ένα ενήλικο άτομο, έχον σώας τας φρένας, που έχει συνάψει γάμο με Κύπριο πολίτη μπορεί να υποβάλει αίτηση σε έντυπο Μ. 125 (εις διπλούν), αφού έχει συμπληρώσει τρία έτη γάμου και αρμονικής συμβίωσης με τον/την Κύπριο/α σύζυγο. (Τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει εισέλθει ή διαμένει παράνομα στην Κύπρο). Πρέπει να επισυναφθούν το πιστοποιητικό γάμου, το πιστοποιητικό συμβίωσης των δύο συζύγων, το πιστοποιητικό γεννήσεως του αιτητή, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου εκδοθέντος από την αστυνομία και ταυτότητα ή διαβατήριο του Κυπρίου συζύγου.
      • Απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας μέσω πολιτογράφησης

     Πρέπει να υποβληθεί αίτηση σε έντυπο Μ. 127 από ενήλικα άτομα, έχοντας σώας τας φρένας, που διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και που στα τελευταία οκτώ χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησής τους έχουν συμπληρώσει πέραν των 5 ετών διαμονής (ή πέραν των 7 ετών διαμονής αν α) είναι παίκτες, τεχνικοί αθλημάτων ή προπονητές, ή β) εργάζονται σε Διεθνείς Εταιρίες ή για Κύπριους εργοδότες κλπ.). Πρέπει να επισυνάψουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους, το διαβατήριο, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου εκδοθέντος από την αστυνομία, δύο φωτογραφίες και τη δημοσίευση σε μία κυπριακή εφημερίδα, για δύο συναπτές ημέρες, της πρόθεσής τους να αιτηθούν την Κυπριακή ιθαγένεια.
      • Αποποίηση της Κυπριακής Ιθαγένειας

     Αιτήσεις για αποποίηση της Κυπριακής Ιθαγένειας υποβάλλονται σε έντυπο Μ.130 (εις διπλούν). Επισυνάπτεται πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση ότι οι αιτητές είναι κάτοχοι άλλης ξένης ιθαγένειας.
      • Αιτήσεις για καταχώριση πιστοποίησης θανάτου

     Αιτήσεις καταχώρησης θανάτου Κυπρίου πολίτη που απεβίωσε στο εξωτερικό υποβάλλονται σε έντυπο Μ. 138 από τον πλησιέστερο συγγενή του αποθανόντος και επισυνάπτεται πιστοποιητικό θανάτου από τη χώρα στην οποία έλαβε χώρα ο θάνατος.

     Σημείωση: Όλες οι ανωτέρω αιτήσεις υπογράφονται ενώπιον Δικαστού ή Δικαστικού Ληξιάρχου αν υποβάλλονται από την Κύπρο, ή ενώπιον Προξενικού Λειτουργού της Κυπριακής Δημοκρατίας αν υποβάλλονται από το εξωτερικό.
     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το Υπουργείο Εσωτερικών (
     http://moi.gov.cy/) - Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης http://moi.gov.cy/index.php?m=62&sm=64&l=2 - τηλέφωνο (00357) 22804400 και φαξ (00357) 22804534 ή με το Προξενικό τμήμα της Πρεσβείας στη Μαδρίτη.

11. Ταξίδι στην Κύπρο συνοδεία κάποιου ζώου

Για πληροφορίες για το θέμα αυτό επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (http://www.moa.gov.cy/)
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η διακίνηση ζώων (συμπεριλαμβανομένων και κατοικίδιων) από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.


12. Έκδοση αντιγράφων Πιστοποιητικού Γάμου

Άτομο που έχει συνάψει πολιτικό γάμο στην Κύπρο και επιθυμεί να έχει Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Γάμου, μπορεί να παρουσιάσει την αίτησή του στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο και καταβάλλοντας το ποσό των 13,67 Ευρώ.


13. Έκδοση Πιστοποιητικού Ελευθερίας

Κύπριοι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να συνάψουν Πολιτικό Γάμο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό μπορούν μέσω του Προξενικού Τμήματος της Πρεσβείας να αιτηθούν την έκδοση σχετικής βεβαίωσης (πιστοποιητικό ελευθερίας). Ο/η ενδιαφερόμενος/η πολίτης αφού υπογράψει ενώπιον του προξενικού Λειτουργού ένορκο δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι είναι ελεύθερος/η, μπορεί να αιτηθεί το πιστοποιητικό ελευθερίας συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αίτησης και καταβάλλοντας το τέλος των 34,17 Ευρώ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου του καθώς και του διαβατηρίου του ατόμου με το οποίο θα τελέσει τον γάμο.

Πίνακας Τελών


Υπόθεση για την οποία πληρώνονται τα τέληΣε μετρητά
Ευρώ €
Χαρτόσημο
Ευρώ €
Σύνολο
Ευρώ €
1.Έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως
(Αίτηση M.121)
3,428,5411,96
2.Έκδοση αντιγράφων Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως3,420,003,42
3.Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής Ανηλίκου (Αίτηση M.126)51,268,5459,80
4.Έκδοση Πιστοποιητικού Υπηκοότητας
(Αίτηση M.71 ή M. 72)
3,428,5411,96
5.Εγγραφή ενηλίκων Κυπριακής καταγωγής, γεννηθέντων μετά τις 16/8/1960 (Αίτηση M.123)25,6317,0942,72
6.Εγγραφή ενηλίκων Κυπριακής καταγωγής, βρετανών υπηκόων ή υπηκόων
οποιασδήποτε χώρας της Κοινοπολιτείας (Αίτηση M.124)
25,6317,0942,72
7.Εγγραφή ατόμου που έχει συνάψει γάμο με Κύπριο πολίτη (Αίτηση M. 125)170,8617,09187,95
8.Πολιτογράφηση Αλλοδαπών (Αίτηση M.127)341,7217,09358,81
9.Πιστοποιητικό Ελευθερίας34,170,0034,17
10.Αποποίηση Κυπριακής υπηκοότητας (Αίτηση M.130)17,098,5425,63
11.Καταχώρηση θανάτου Κυπρίου που απεβίωσε στο εξωτερικό (Αίτηση M.138)3,420,003,42
12.Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτικού Γάμου13,670,0013,67
13.Πιστοποιήσεις Apostille0,003,423,42
14.Έκδοση αντιγράφων Πιστοποιητικού Γέννησης0,850,000,85
Γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ø
Παρακαλώ σημειώσατε ότι όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως και ότι η Πρεσβεία χρειάζεται από 7 μέχρι και 15 μέρες για να προχωρήσει στην εξέταση τους.
Ø
Πληροφορίες για ξένους επισκέπτες – Κανονισμοί εισόδου στην Κύπρο

1. ΔιαβατήριοΝα μην λήγει σε περίοδο λιγότερη των 6 μηνών
2. Αίτηση θεώρησης εισόδου Μια αίτηση κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη
3. Αντίγραφο κάρτας προσωρινής ή μόνιμης διαμονής (στην περίπτωση που αυτό ισχύει)Να μην λήγει σε περίοδο λιγότερη των 3 μηνών
4. Κράτηση ΠτήσηςΑντίγραφο κράτησης πτήσης όπου θα παρουσιάζεται ΚΑΙ το ταξίδι επιστροφής στη χώρα διαμονής (προσχέδιο ταξιδίου). ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ. Η Πρεσβεία δεν θεωρείται υπεύθυνη και δεν θα αποζημιώσει κανένα σε περίπτωση μη χορήγησης θεώρησης.
5. Κράτηση ξενοδοχείου (ισχύει στην περίπτωση που ο αιτούμενος άδειας εισόδου θα διαμείνει σε ξενοδοχείο) · Αντίγραφο κράτησης ξενοδοχείου
· Γραπτή επιβεβαίωση ξενοδοχείου για την κράτηση
6. Ανάληψη ευθύνης φιλοξενίας (ισχύει στην περίπτωση που ο αιτούμενος άδειας εισόδου ΔΕΝ θα διαμείνει σε ξενοδοχείο)*Σχετικό έντυπο προμηθεύεται από Πρεσβεία και πρέπει να συμπληρωθεί από το άτομο το οποίο αναλαμβάνει τη φιλοξενία
7. Τραπεζική εγγύηση (ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι προσωρινοί ή μόνιμοι κάτοικοι χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν θεώρηση εισόδου τύπου Σένκεν)

     ** (ισχύει στην περίπτωση που ο αιτούμενος άδειας εισόδου
     ΔΕΝ θα διαμείνει σε ξενοδοχείο)
Σε περίπτωση που ο αιτούμενος άδειας εισόδου δεν θα μείνει σε ξενοδοχείο τότε ο υπεύθυνος για τη φιλοξενία του θα πρέπει να προχωρήσει στην πληρωμή της ανάλογης τραπεζικής εγγύησης σε Κυπριακή Τράπεζα και η οποία πρέπει να πιστοποιηθεί από το Migration – για κατοίκους Λευκωσίας 22403911 (λεωφόρος Βυζαντίου) και για κατοίκους υπόλοιπης Κύπρου από το Λειτουργό Μετανάστευσης 22804400. Η εγγύηση επιστρέφεται με την αναχώρηση του φιλοξενούμενου από την Κύπρο.
8. Πρόσκληση σε εκδήλωση και επιστολή επιβεβαίωσης συμμετοχής από διοργανώτρια αρχή (στην περίπτωση αυτή ΔΕΝ ισχύουν τα σημεία 5 και 6). Εφόσον ο αιτούμενος άδειας εισόδου θα παρευρεθεί σε συγκεκριμένο γεγονός ή εκδήλωση, πρέπει να προμηθεύσει την Πρεσβεία με την σχετική πρόσκληση συνοδευόμενη με επιστολή της διοργανώτριας αρχής η οποία να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του.
9. ΦωτογραφίαΜια έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου
10. Οικονομική Κατάσταση ( τα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται πρέπει να αποδεικνύουν την οικονομική φερεγγυότητα του αιτούμενου θεώρησης)· Πρόσφατο αντίγραφο τραπεζικής δήλωσης (bank statement) στο οποίο να αναφέρονται τα υπόλοιπα των τριών τελευταίων μηνών ή
· τραπεζική επιστολή όπου θα δηλώνεται η τραπεζική φερεγγυότητα του αιτούμενου (να γίνεται αναφορά σε διαθέσιμο κεφάλαιο)
ή
· Επιστολή εργοδότη με την οποία να δηλώνεται το μηνιαίο εισόδημα και αρχαιότητα του αιτούμενου συνοδευόμενη με τις αποδείξεις πληρωμής των 3 τελευταίων μηνών όπου θα διαφαίνεται και η καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων.
11. Ιατρική ασφάλιση ταξιδίου (ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι προσωρινοί ή μόνιμοι κάτοικοι χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν θεώρηση εισόδου τύπου Σένκεν) Αντίγραφο ασφαλιστήριου εγγράφου με το λιγότερο
€30 000 κάλυψη (σε περίπτωση που ο αιτούμενος δεν διαθέτει ασφάλεια τότε δεν θα εκδίδεται άδεια εισόδου)
12. Ιατρικές Εξετάσεις (ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι προσωρινοί ή μόνιμοι κάτοικοι χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν θεώρηση εισόδου τύπου Σένκεν) Εργαστηριακές εξετάσεις για Ηπατίτιδα Β και C από εγκεκριμένο εργαστήριο ή ανεγνωρισμένη αρχή
13. Τέλος έκδοσης θεώρησης Είδατε κατάλογο τελών για τις διάφορες κατηγορίες θεωρήσεων εισόδου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ø Όλα τα έντυπα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας. Επίσης μπορείτε να τα προμηθευθείτε απ’ ευθείας από τα Επίτιμα Προξενεία της Κύπρου στις χώρες διαπίστευσης και στα Γραφεία της Πρεσβείας στη Μαδρίτη.
Ø Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν προσωπικά. Στην περίπτωση που ο αιτητής μένει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα μακριά από την Πρεσβεία, οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), και η Πρεσβεία θα τις επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο (τα έξοδα βαραίνουν τον αιτητή).
Ø Για όσους προτίθενται να εργαστούν στην Κύπρο, η έκδοση άδειας εργασίας από το Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης είναι απαραίτητη και δεν χρειάζεται θεώρηση για να ταξιδεύσουν στην Κύπρο.
Ø
Περιορισμοί εισόδου και διέλευσης:

     Οι κανονισμοί εισόδου έχουν εφαρμογή μόνον στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

     Διαβατήριο: Αναγκαίο, εκτός από κατόχους:

· Ταξιδιωτικών εγγράφων (Laissez-Passer) που εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη.
· Εγγράφων που εκδίδονται σε απάτριδα άτομα και σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
· Πέρα από τα πιο πάνω, οι πολίτες της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι πολίτες της Ελβετίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας μπορούν να εισέρχονται στην Κύπρο με το εθνικό δελτίο ταυτότητάς τους, υπό τον όρο ότι υπάρχει φωτογραφία.
     Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αρνείται την είσοδο σε:
· Κατόχους «διαβατηρίων» που εκδίδονται παράνομα από την αποσχιστική οντότητα , την ούτω καλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» (TRNC).
·
Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η μόνη αναγνωρισμένη Κυβέρνηση στο νησί – μέλος της ΕΕ από 1.5.2004 και μέλος του ΟΗΕ και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Ως αποτέλεσμα της Τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας και κατοχής, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ούτω καλούμενη «ΤΔΒΚ» έχει καταδικαστεί και κηρυχθεί παράνομη και άκυρη από ολόκληρη την Διεθνή Κοινότητα δια των Ψηφισμάτων 541/83 και 550/84 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με μόνη εξαίρεση την Τουρκία, κανένα κράτος στον κόσμο ή Διεθνής Οργανισμός αναγνωρίζει την αποσχιστική οντότητα.
·
Προς το παρόν, οι ξένοι περιηγητές που επισκέπτονται τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές μπορούν να περάσουν στις κατεχόμενες περιοχές.
·
Η παραμονή σε Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας ξενοδοχεία στις κατεχόμενες περιοχές, τα οποία αποτελούν αντικείμενο παράνομης εκμετάλλευσης, σας θέτει σε μεγάλο κίνδυνο λήψης πιθανών νομικών μέτρων εκ μέρους των ιδιοκτητών.
·
Οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των παράνομων / κλειστών αεροδρομίων και λιμανιών (δηλ. όλων των αεροδρομίων και λιμανιών στις κατεχόμενες περιοχές, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακόμη τις συνέπειες των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επομένως, προτρέπεστε να ταξιδεύετε μέσω των αναγνωρισμένων σημείων εισόδου, προκειμένου να αποφύγετε πιθανά προβλήματα (υπό τον όρο ότι σας έχει εκδοθεί θεώρηση εισόδου). Τα νόμιμα σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και τα λιμάνια Λάρνακας, Λεμεσού, Λατσί και Πάφου, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε είσοδος στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω οποιουδήποτε άλλου λιμανιού ή αεροδρομίου στο έδαφος της Κύπρου, στο οποίο η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (Τουρκοκρατούμενες περιοχές) είναι παράνομη.
     Κατηγορίες Θεωρήσεων Εισόδου

   1. Θεωρήσεις εισόδου για σύντομη διαμονή


   2. θεώρηση πολλαπλών εισόδων:

   Η θεώρηση αυτή επιτρέπει στους αλλοδαπούς, οι οποίοι επιζητούν την είσοδο στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για λόγους άλλους από μετανάστευση, να πραγματοποιήσουν συνεχή επίσκεψη ή αρκετές επισκέψεις, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες σε οποιοδήποτε διάστημα μισού έτους από την ημερομηνία πρώτης εισόδου. Κατά κανόνα, αυτή η θεώρηση μπορεί να εκδοθεί για μια ή περισσότερες εισόδους.

   Στη περίπτωση αλλοδαπών οι οποίοι χρειάζεται να ταξιδεύουν συχνά στην Κύπρο, π.χ. για επαγγελματικούς λόγους, μπορούν να εκδοθούν θεωρήσεις για πολλές επισκέψεις, νοουμένου ότι η συνολική διάρκεια αυτών των επισκέψεων δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες σε οποιοδήποτε διάστημα μισού έτους. Αυτή η θεώρηση πολλαπλής εισόδου μπορεί να ισχύει για ένα έτος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις πέραν του ενός έτους αλλά όχι πέραν των πέντε ετών για ορισμένες κατηγορίες ατόμων.

   3. Θεώρηση Διέλευσης στα Αεροδρόμια

   Η θεώρηση αυτή επιτρέπει σε αλλοδαπούς, οι οποίοι υποχρεούνται να κατέχουν τέτοια θεώρηση, να περνούν μέσα από την περιοχή διεθνούς διέλευσης των Κυπριακών αεροδρομίων χωρίς στην πράξη να εισέρχονται στο εθνικό έδαφος της Κύπρου κατά τη διάρκεια σταθμού ή μετεπιβίβασης μεταξύ δύο σταδίων της ίδιας διεθνούς πτήσης. Η υποχρέωση να διαθέτει κάποιος τη θεώρηση αυτή αποτελεί εξαίρεση του γενικού κανόνα διέλευσης μέσω της Κύπρου χωρίς θεώρηση.

   Υπήκοοι των χωρών που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα και άτομα τα οποία δεν είναι κατ’ ανάγκην υπήκοοι των χωρών αυτών αλλά διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδόθηκαν από τις αρχές τους, πρέπει να κατέχουν θεώρηση εισόδου αυτού του τύπου.

   Κατάλογος Τρίτων Χωρών, των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται σε υποχρέωση κατοχής Θεώρησης Διέλευσης στα Αεροδρόμια όταν οι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από αυτές τις Τρίτες Χώρες επίσης υπόκεινται στην υποχρέωση αυτής της θεώρησης εισόδου (σημ. τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών οι οποίοι είναι υπήκοοι Συμβαλλόμενου Μέρους της Σύμβασης του Σικάγου, εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή).


1. ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

2. ΜΠΑΓΚΛΑΤΕΣ

3. ΚΟΓΚΟ (Λαϊκή Δημοκρατία )

4. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

5. ΑΙΘΙΟΠΙΑ

6. ΓΚΑΝΑ

7. ΙΡΑΝ (σημ. Κάτοχοι διπλωματικών και Υπηρεσιακών διαβατηρίων εξαιρούνται από την υποχρέωση να κατέχουν τέτοια θεώρηση)

8. ΙΡΑΚ

9. ΝΙΓΗΡΙΑ

10. ΠΑΚΙΣΤΑΝ

11. ΣΟΜΑΛΙΑ

12. ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

13. ΤΟΥΡΚΙΑ

4. Θεωρήσεις Διέλευσης

Η θεώρηση αυτή επιτρέπει σε αλλοδαπούς οι οποίοι ταξιδεύουν από μια Τρίτη Χώρα σε άλλη Τρίτη Χώρα, να διέρχονται από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η θεώρηση αυτή μπορεί να εκδοθεί για μία ή κατ’ εξαίρεση, αρκετές διελεύσεις υπό τον όρο ότι η διάρκεια σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τις πέντε μέρες, είναι εγγυημένη η είσοδος του αλλοδαπού στο έδαφος της Τρίτης Χώρας προορισμού και ότι η πορεία που ακολουθείται απαιτεί συνήθως τη διέλευση μέσω της Κύπρου.

5. Ομαδικές θεωρήσεις εισόδου

Αύτη είναι θεώρηση εισόδου για διέλευση ή θεώρηση εισόδου που περιορίζεται για μέγιστο διάστημα τριάντα ημερών, η οποία μπορεί να επισυναφθεί σε ομαδικό διαβατήριο – εκτός όπου η εθνική νομοθεσία προβλέπει διαφορετικά –το οποίο εκδίδεται σε ομάδα ατόμων που σχηματίστηκε πριν από την απόφαση για το ταξίδι, υπό τον όρο ότι τα μέλη της ομάδας εισέρχονται στην επικράτεια, παραμένουν εκεί και αναχωρούν σαν σύνολο.

Οι ομαδικές θεωρήσεις μπορούν να εκδοθούν σε ομάδες από 5 μέχρι και 50 άτομα. Το άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ομάδα πρέπει να κατέχει ατομικό διαβατήριο και όπου είναι αναγκαίο, ατομική θεώρηση.

6. Θεωρήσεις εισόδου μακράς διάρκειας.

Θεωρήσεις για επισκέψεις μέχρι τρεις μήνες για τις εξής κατηγορίες;

α. Απασχόληση

β. Σπουδές

γ. Επαγγελματικούς λόγους

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Κατάλογος Τρίτων Χωρών των οποίων οι πολίτες χρειάζεται να κατέχουν θεώρηση εισόδου για είσοδο στην Κυπριακή Δημοκρατία

Ι. ΚΡΑΤΗ

1. NORTHERN MARIANNAS (ISLANDS)
2. ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ
3. ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ
4. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
5. ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ
6. ΑΓΚΟΛΑ
7. ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ
8. ΑΙΓΥΠΤΟΣ
9. ΑΙΘΙΟΠΙΑ
10. ΑΪΤΗ
11. ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ
12. ΑΛΒΑΝΙΑ
13. ΑΛΓΕΡΙΑ
14. ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ
15. ΑΡΜΕΝΙΑ
16. ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
17. ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ
18. ΒΙΕΤΝΑΜ
19. ΒΟΛΙΒΙΑ
20. ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΕΑ
21. ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
22. ΓΕΩΡΓΙΑ
23. ΓΚΑΜΠΙΑ
24. ΓΚΑΜΠΟΝ
25. ΓΚΑΝΑ
26. ΓΟΥΙΑΝΑ
27. ΓΟΥΙΝΕΑ
28. ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΑΟΥ
29. ΓΡΕΝΑΔΑ
30. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
31. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΓΚΟ
32. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
33. ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
34. ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
35. ΕΡΥΘΡΕΑ
36. ΖΑΜΒΙΑ
37. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
38. ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
39. ΘΑΪΛΑΝΔΗ
40. ΙΑΜΑΪΚΗ
41. ΙΝΔΙΑ
42. ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
43. ΙΟΡΔΑΝΙΑ
44. ΙΡΑΚ
45. ΙΡΑΝ
46. ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ
47. ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
48. ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
49. ΚΑΜΕΡΟΥΝ
50. ΚΑΜΠΟΤΙΑ
51. ΚΑΤΑΡ
52. ΚΕΝΥΑ
53. ΚΙΝΑ
54. ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ
55. ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ
56. ΚΟΓΚΟ
57. ΚΟΛΟΜΒΙΑ
58. ΚΟΜΟΡΕΣ
59. ΚΟΥΒΑ
60. ΚΟΥΒΕΙΤ
61. ΛΑΟΣ
62. ΛΕΣΟΘΟ
63. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
64. ΛΙΒΑΝΟΣ
65. ΛΙΒΕΡΙΑ
66. ΛΙΒΥΗ
67. ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
68. ΜΑΛΑΟΥΙ
69. ΜΑΛΔΙΒΕΣ
70. ΜΑΛΙ
71. ΜΑΡΟΚΟ
72. ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
73. ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ
74. ΜΟΓΓΟΛΙΑ
75. ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
76. ΜΟΛΔΑΒΙΑ
77.ΜΟΝΤΕΝΕΓΡΟ*
78. ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
79. ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ
80. ΜΠΑΧΑΜΕΣ
81. ΜΠΑΧΡΕΙΝ
82. ΜΠΕΛΙΖ
83. ΜΠΕΝΙΝ
84. ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
85. ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
86. ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
87. ΜΠΟΥΤΑΝ
88. ΜΥΑΝΜΑΡ
89. ΝΑΜΙΜΠΙΑ
90. ΝΑΟΥΡΟΥ
91. ΝΕΠΑΛ
92. ΝΗΣΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
93. ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ
94. ΝΙΓΗΡΑ
95. ΝΙΓΗΡΙΑ
96. ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
97. ΟΜΑΝ
98. ΟΥΓΑΝΔΑ
99.ΟΥΖΠΕΚΙΣΤΑΝ
100.ΟΥΚΡΑΝΙΑ
101.ΠΑΚΙΣΤΑΝ
102.ΠΑΛΑΟΥ
103.ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ
104.ΠΕΡΟΥ
105.ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
106.ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ*
107.ΡΟΥΑΝΤΑ
108.ΡΩΣΙΑ
109.ΣΑΜΟΑ
110.ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
111.ΣΕΝΕΓΑΛΗ
112.ΣΕΡΒΙΑ*
113.ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ
114.ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ
115.ΣΟΜΑΛΙΑ
116.ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ
117.ΣΟΥΔΑΝ
118.ΣΟΥΡΙΝΑΜ
119.ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
120.ΣΥΡΙΑ
121.ΤANZANIA
122.ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
123.ΤΖΙΠΟΥΤΙ
124.ΤΙΜΟΡ ΛΕΣΤΕ
125.ΤΟΓΚΑ
126.ΤΟΓΚΟ
127.ΤΟΥΒΑΛΟΥ
128.ΤΟΥΡΚΙΑ
129.ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
130.ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ
131.ΤΣΑΝΤ
132.ΤΥΝΗΣΙΑ
133.ΥΕΜΕΝΗ
134.ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
135.ΦΙΤΖΙ

* οι κατέχοντες βιομετρικά διαβατήρια εισέρχονται χωρίς θεωρήσεις εισόδου

ΙΙ. Εδαφικές Οντότητες και Αρχές

136. ΤΑΪΒΑΝ

137. ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Κατάλογος Τρίτων Χωρών των οποίων οι υπήκοοι δεν χρειάζεται να κατέχουν θεώρηση εισόδου για παραμονή μέχρι 90 μέρες, νοουμένου ότι είναι καλόπιστοι επισκέπτες.     Ι. ΚΡΑΤΗ
1. ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
2. ΑΝΔΟΡΡΑ
3. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
4. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
5. ΑΥΣΤΡΙΑ
6. ΒΑΤΙΚΑΝΟ
7. ΒΕΛΓΙΟ
8. ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
9. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
10. ΒΡΑΖΙΛΙΑ
11. ΓΑΛΛΙΑ
12. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
13. ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
14. ΔΑΝΙΑ
15. ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ
16. ΕΛΒΕΤΙΑ
17. ΕΛΛΑΔΑ
18. ΕΣΘΟΝΙΑ
19. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
20. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
21. ΙΑΠΩΝΙΑ
22. ΙΡΛΑΝΔΙΑ
23. ΙΣΛΑΝΔΙΑ
24. ΙΣΠΑΝΙΑ
25. ΙΣΡΑΗΛ
26. ΙΤΑΛΙΑ
27. ΚΑΝΑΔΑ
28. ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
29. ΚΡΟΑΤΙΑ
30. ΛΕΤΟΝΙΑ
31. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
32. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
33. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
34. ΜΑΛΑΙΣΙΑ
35. ΜΑΛΤΑ
36. ΜΕΞΙΚΟ
37. ΜΟΝΑΚΟ
38. ΜΠΡΟΥΝΕΙ ΝΤΑΡΟΥΣΑΛΑΜ
39. ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
40. ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
41. ΝΟΡΒΗΓΙΑ
42. ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ
43. ΟΛΛΑΝΔΙΑ
44. ΟΝΔΟΥΡΕΣ
45. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
46. ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
47. ΠΑΝΑΜΑΣ
48. ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
49. ΠΟΛΩΝΙΑ
50. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
51. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
52. ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
53. ΣΛΟΒΑΚΙΑ
54. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
55. ΣΟΥΗΔΙΑ
56. ΤΣΕΧΙΑ
57. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
58. ΧΙΛΗ

ΙΙ. Ειδικές Διοικητικές Περιοχές της Λαικής Δημοκρατίας της Κίνας

59. Χόνγκ Κογκ S.A.R

60. Μακάο S.A.R

ΙΙΙ. Πρόσθετες κατηγορίες ατόμων τα οποία ΔΕΝ χρειάζονται θεώρηση εισόδου

1. Κάτοχοι Διπλωματικών και Υπηρεσιακών διαβατηρίων της Αρμενίας, Κίνας, Κολομβίας. Ιράν, Μολδαβίας, Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ουκρανίας και των Σεϋχελλών.
2. Κάτοχοι Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Επίσημων διαβατηρίων της Κούβας.
3. Κάτοχοι Διπλωματικών, Υπηρεσιακών και Ειδικών διαβατηρίων της Αιγύπτου.
4. Όλα τα πληρώματα πλοίων και αεροσκαφών.
5. Το πλήρωμα και οι συνοδοί σε πτήσεις επείγουσας ανάγκης ή πτήσεις διάσωσης και άλλοι βοηθοί σε περίπτωση καταστροφής ή ατυχήματος.
6. Τα πληρώματα πλοίων που ταξιδεύουν σε διεθνή ύδατα.
7. Οι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη.
8. Μαθητές υπήκοοι Τρίτων χωρών που κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι οι οποίοι κατοικούν σε Τρίτη χώρα που κατονομάζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ και ταξιδεύουν στα πλαίσια σχολικής εκδρομής ως μέλη ομάδας μαθητών, συνοδευόμενοι από δάσκαλο του εν λόγω σχολείου.
9. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια εργασίας που εκδόθηκε από το Αρχείο Πληθυσμού και τον Λειτουργό Μετανάστευσης.
10. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν προσωρινή ή μόνιμη άδεια παραμονής που εκδόθηκε από το Αρχείο Πληθυσμού και τον Λειτουργό Μετανάστευσης.
11. Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια ως φοιτητές.


Πού εκδίδονται οι Θεωρήσεις Εισόδου
:
Οι θεωρήσεις εισόδου εκδίδονται από όλες τις
Διπλωματικές Αποστολές (Πρεσβείες και Γενικά Προξενεία) της Κυπριακής Δημοκρατίας και από όλα τα Επίτιμα Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό στις αντίστοιχες τους χώρες. Επιπρόσθετα, θεωρήσεις εισόδου μπορούν επίσης να εκδοθούν από τη Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία στις εξής χώρες:

       1. Δημοκρατία της Αργεντινής

       2. Μπαχρέιν

       3. Χονγκ Κονγκ

       4. Ιαπωνία

       5. Ιορδανία

       6. Καζακστάν

       7. Κουβέιτ

       8. Ομάν

       9. Ελβετία

       10. Σουδάν

       11. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι)

       12. Ουζμπεκιστάν

       Τέλη Θεωρήσεων Εισόδου

       Χορήγηση θεώρησης (σε διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο).


Είδος ΘεώρησηςΤέλη Θεώρησης
Θεώρηση Διέλευσης στα Αεροδρόμια (Κατηγορία Α)€10,25
Θεωρήσεις Διέλευσης (Κατηγορία Β)€10,25
Θεωρήσεις εισόδου για σύντομη διαμονή (1-90 μέρες) (Κατηγορία Γ)€10,25
Πολλαπλές θεωρήσεις εισόδου ισχύος 1-5 χρόνια (Κατηγορία Γ)€34,17
Θεώρηση εισόδου με περιορισμένη εδαφική ισχύ (Κατηγορίες Β και Γ)€10,25
Θεώρηση εισόδου που εκδίδεται στα σύνορα (Κατηγορίες Β και Γ)€10,25

Αίτηση για Θεώρηση Εισόδου και Απαιτούμενα Έγγραφα


1. Οι
αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Όμως, για άτομα που διαμένουν σε απόσταση πέραν των 200 μιλίων (300χλμ) από το Προξενείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται με καταχωρημένη παράδοση, εσωκλείοντας συστημένο φάκελο ειδικής παράδοσης με διεύθυνση επιστροφής για την ασφαλή επιστροφή του διαβατηρίου και των εγγράφων.
2. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο από τον αιτητή (ή τον νόμιμο κηδεμόνα στην περίπτωση ανηλίκου) με δύο συνημμένες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.
3. Το εθνικό διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστο τριών μηνών πέραν από την ισχύ της αιτούμενης θεώρησης. Οι επισκέπτες οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν θεώρηση, συμβουλεύονται να έχουν στην κατοχή τους διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστο έξι μηνών πέραν της προτιθέμενης περιόδου παραμονής.
4. Η θεώρηση για την χώρα προέλευσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστο τρεις μήνες πέραν της ισχύος της προτεινόμενης περιόδου παραμονής.
5. Προκαταρτική κράτηση ή Δρομολόγιο ταξιδιωτικών διευθετήσεων (ταξίδι μετ’ επιστροφής με καθορισμένες ημερομηνίες) είναι απαραίτητα. Τα εισιτήρια δεν πρέπει να αγοράζονται προτού εκδοθεί η θεώρηση.
6. Κράτηση ξενοδοχείου εκ των προτέρων η οποία να αποστέλλεται με φαξ από τον Διευθυντή του Ξενοδοχείου.
7. Αν η επίσκεψη γίνεται για επαγγελματικούς σκοπούς, πρέπει να παρουσιαστεί επίσημη επιστολή πρόσκλησης από Κυπριακή εταιρεία.
8. Αν η επίσκεψη γίνεται σε φίλους ή συγγενείς, να παρουσιάζεται επιστολή πρόσκλησης από αυτούς με πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και επάγγελμα στην Κύπρο (με πιστοποιημένο έντυπο
Ανάληψης Ευθύνης δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από το άτομο που φιλοξενεί).
9. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την κάλυψη των εξόδων της προτιθέμενης παραμονής στην Κύπρο, π.χ. τραπεζικές καταστάσεις, ή ταξιδιωτικές επιταγές (πιστωτικές κάρτες μπορούν να γίνουν δεκτές ως συμπληρωματικές των τραπεζικών καταστάσεων και μόνο με πρόσφατη κατάσταση η οποία να επιβεβαιώνει το πιστωτικό όριο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα μετρητά δεν θεωρούνται ως αποδεκτή απόδειξη.).
10. Πρόσφατη (λιγότερο του μηνός) επίσημη επιστολής από τον εργοδότη, απευθυνόμενη στο Κυπριακό Προξενείο με αποδείξεις σχετικά με τον εβδομαδιαίο ή μηνιαίο μισθό. Αν είναι αυτοεργοδοτούμενος, επιστολή από το δικηγόρο, το λογιστή ή τον τραπεζίτη του αιτητή. Αν είναι φοιτητής στη χώρα που βρίσκεται το Προξενείο, πρωτότυπη επιστολή από την σχολή ή το Πανεπιστήμιο, απευθυνόμενη στο Κυπριακό Προξενείο, που να επιβεβαιώνει το καθεστώς /παρουσία και τη διάρκεια του κύκλου σπουδών.
11. Το Προξενείο μπορεί επίσης να ζητήσει αντίγραφο Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής για τη διάρκεια της παραμονής του επισκέπτη στην Κύπρο, από το άτομο που θα τον φιλοξενήσει, προς κάλυψη των πιθανών εξόδων επαναπατρισμού.


Τραπεζική Εγγύηση (ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι προσωρινοί ή μόνιμοι κάτοικοι χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν θεώρηση εισόδου τύπου Σένκεν):

· € 855 εφόσον ο φιλοξενούμενος κατάγεται από Σρι Λάνκα, Φιλιππίνες, Κίνα, άλλες Ασιατικές χώρες και χώρες της Λατινικής Αμερικής.
· € 513 εφόσον ο φιλοξενούμενος κατάγεται από την Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Κρατών - Commonwealth of Independent States – CIS (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Μόλδοβα, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν) και από τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
· € 342 εφόσον ο φιλοξενούμενος κατάγεται από Συρία, Λίβανο, Ιορδανία, Αίγυπτο και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη συμμόρφωση με του κανονισμούς εισδοχής έχει ως αποτέλεσμα την απέλαση του επισκέπτη από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση