Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα


Κενές ΘέσειςΑνακοίνωση

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Μόσχα ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη (2) δύο ατόμων επί προσωρινής βάσης για την θέση «Βοηθού Προξενικού Λειτουργού» με αρχική διάρκεια εργοδότησης ενός έτους.

Ο καθορισμένος αρχικός μισθός της θέσης ανέρχεται στα ₽85 048,00 (ακάθαρτος). Ο μισθός τυγχάνει ετήσιας αναθεώρησης βάση των μισθολογικών κλίμακων της ΕΕ στην Μόσχα. Παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σύμφωνα με Ρωσική νομοθεσία.

Καθήκοντα θέσης:

- Εργασία με κοινό, επικοινωνία υποβοήθηση κοινού στην συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων για έκδοση θεωρήσεων και προξενικών θεμάτων ευρύτερα.
- Την οργάνωση, διευθέτηση και καταχώρηση αλληλογραφίας, τήρηση στατιστικών και άλλων στοιχείων στον τομέα εργασίας του
- Δακτυλογραφεί/Μεταφράζει στα ελληνικά, ρωσικά και αγγλικά με ακρίβεια και ταχύτητα επιστολές, σημειώματα και πρακτικά
- Απάντηση, διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας , τήρηση ημερολογίου εργασιών.
- Άλλα συναφή με την θέση καθήκοντα

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής μέσης εκπαίδευσης
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
3. Λευκό ποινικό μητρώο από τις Αρμόδιες Αρχές Χώρας
4. Καλή Γνώση προφορικής/γραπτής της Ρωσικής, Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
5. Γνώση πλατφόρμας Microsoft Windows Office

Τα ακόλουθα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:
1. Προηγούμενη πείρα σε αντίστοιχη θέση
2. Πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης ή Δίπλωμα σε Γραμματειακές Σπουδές

Οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους θα πρέπει να υποβληθούν στην Πρεσβεία της ΚΔ στην Μόσχας (9, Povarskaya Ulitsa) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Πρεσβείας (adm.moscow@mfa.gov.cy) το αργότερο μέχρι την (30 Απριλίου 2021 η ώρα 12:00 μ.μ.) . (εκπρόθεσμές αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεχτές). Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά και να περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υποστηρικτικά προς την αίτηση έγγραφα και πιστοποιητικά.

Αριθμός ενδιαφερόμενων δυνατό να κληθούν σε προφορική συνέντευξη καθώς και σε γραπτή εξέταση προς διαπίστωση των πιο άνω αναγκαίων προσόντων.

Τα κριτήρια καθώς και η τελική επιλογή κατάλληλου ατόμου ή και ακύρωση της διαδικασίας πρόσληψης, επαφίεται στην κρίση της Πρεσβείας.


No documents foundKOT

cipa

COVID-19

Facebook