Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα


Πληρεξούσια - Επικυρώσεις - Εξουσιοδοτήσεις


Πιστοποιήσεις εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας
Το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας προβαίνει σε πιστοποιήσεις εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας για κάθε νόμιμο χρήση στο εξωτερικό.
Το τέλος για κάθε πιστοποίηση ορίζεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση .
Σε περίπτωση που το έγγραφο φέρει την πιστοποίηση Apostille της αρμόδιας Αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης),
τότε η πιστοποίηση από την Πρεσβεία είναι περιττή.

Επικύρωση υπογραφών
Το Προξενείο επικυρώνει υπογραφές σε πληρεξούσια έγγραφα για την εκτέλεση μιας πράξης στη Κύπρο
Για περισσότερες πληροφορίες επι του θέματος, επικοινωνήστε με το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας.

Προξενικό Τμήμα: Τηλ.: + 30 210 3734870 + 30 210 3734800
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση