English

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση  


ΕκτύπωσηΕκτύπωση


     
Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας με Βιομετρικά Στοιχεία

Σύμφωνα με το Νόμο που τροποποιεί τον Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα δελτία ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα εκδίδονται θα φέρουν πλέον τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου τους.

Από την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και υπογραφής εξαιρούνται πρόσωπα που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους.
Για την έκδοση των νέων βιομετρικών δελτίων ταυτότητας θα πρέπει να υποβάλλεται στο Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας το νέο έντυπο αίτησης.

APPLICATION-AITHΣΗ.docAPPLICATION-AITHΣΗ.doc

Τα τέλη για την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας έχουν ως εξής:
1. Έκδοση/Ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία €30
2. Έκδοση/Ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικο €20
3. Αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία €30
4. Πρώτη και κάθε μεταγενέστερη αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς €30
5. Πρώτη και κάθε μεταγενέστερη αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικο λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς €20

Aπαιτούμενα έγγραφα για υποβολή αίτησης έκδοσης δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία
• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
• Υφιστάμενο δελτίο ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας (αν αυτό υπάρχει)
• Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γεννήσεως αιτητή
• Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γάμου/Διαζυγίου (για αλλαγή επιθέτου)
• Διαβατήριο, σε περίπτωση που ο αιτητής κατέχει και άλλη υπηκοότητα πέραν της Κυπριακής.


Κατάργηση απαλλαγής για κύπριους και αλλοδαπούς
  Στις 23/12/2011 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4538, το Διάταγμα αρ. ΚΔΠ 529/2011 με το οποίο καταργείται η απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τους φόρους κατανάλωσης που παραχωρείτο στα οχήματα τα οποία εισάγονταν από ή για λογαριασμό των ακόλουθων προσώπων:

  (α) Πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι κατά τα αμέσως πριν την επάνοδο τους στη Δημοκρατία δώδεκα χρόνια, αποδεδειγμένα εργάστηκαν στο εξωτερικό μετά τις 20/07/1974 για συνολική περίοδο τουλάχιστον 10 χρόνων (κ.α.Ρ16Α),

  (β) Κύπριοι που επανέρχονται για μόνιμη εγκατάσταση μετά από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για τη συνεχή περίοδο των τελευταίων 10 τουλάχιστον χρόνων πριν από την επάνοδο τους (κ.α. Ρ16Β),
  (γ) Πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εξ αρρενογονίας τα οποία έρχονται για μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία μετά από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για τη συνεχή περίοδο των τελευταίων 10 τουλάχιστον χρόνων πριν από την άφιξη τους (κ.α.Ρ16Γ)
  (δ) Αλλοδαποί που εγκαθίστανται μόνιμα στη Δημοκρατία χωρίς να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ( κ.α. Ρ17),
  Με την κατάργηση των σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα δύνανται να διεκδικήσουν απαλλαγή για το προσωπικό τους όχημα μόνο εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί μεταφοράς της συνήθους κατοικίας είτε από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, είτε από χώρα εκτός της ΕΕ.
Για να παραχωρηθεί η απαλλαγή είναι απαραίτητη η υποβολή της σχετικής αίτησης η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα.

Περί οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011
Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας - (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011
Πολεδομική Αμνηστία

Σε συνεδρίασήτης στις 11 Ιουλίου η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε Πρόταση Νόμου για τροποποίηση του περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου. Η τροποποίηση αφορά παράταση της περιόδου υποβολής Δήλωσης Πρόθεσης για την Πολεδομική Αμνηστία μέχρι τις 30 Απριλίου 2014 και της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το πλήρες κείμενο των τροποποιητικών Νόμων, ενημερωτικό δελτίο και έντυπα στην ελληνική γλώσσα και ενημερωτικό δελτίο στην αγγλική γλώσσα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στη διεύθυνση www.moi.gov.cy στο σύνδεσμο Πολεοδομική Αμνηστία.

Αλλαγή αναφορικά με τα Δικαιώματα των Επαναπατριζόμενων σε σχέση με τα Αφορολόγητα Οχήματα

Πληροφορείσθε ότι η νομοθεσία για τα δικαιώματα των Επαναπατριζόμενων σε σχέση με τα αφορολόγητα οχήματα έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: εφ' εξής οι Κύπριοι Επαναπατριζόμενοι θα δικαιούνται απαλλαγή από τον Εισαγωγικό Δασμό, το Φόρο Κατανάλωσης και το ΦΠΑ μόνο όταν μεταφέρουν κατά τον επαναπατρισμό τους στην Κύπρο το προσωπικό όχημα που είχαν στην κατοχή τους στις χώρες που διέμεναν.

Επισημαίνεται ότι για να παραχωρηθεί η απαλλαγή απαιτείται μεταξύ άλλων, όπως το όχημα ήταν υπό την κατοχή και χρήση του ενδιαφερομένου για τουλάχιστον έξι μήνες στη χώρα που διέμενε προηγουμένως, πριν από την ημερομηνία του επαναπατρισμού του στην Κύπρο.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω στην εξής ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων στην ελληνική και στην αγγλική:


http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/FC40ED2E356BF6A14225797B003427BD?OpenDocument

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/0D8B2CA976E55E434225797B0034E7E5?OpenDocument

Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν στον τηλεφωνικό αριθμό +357 22407531 (Αρχιτελωνείο Λευκωσίας) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση headquarters@customs.mof.gov.cy
No documents found

©2007 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,Υπουργείο Εξωτερικών,
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τορόντο
Αρχική Σελίδα | Κυπριακή Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπέυθυνος Σελίδας