Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας με Βιομετρικά Στοιχεία


Σύμφωνα με το Νόμο που τροποποιεί τον Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα δελτία ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα εκδίδονται θα φέρουν πλέον τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου τους.
Από την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και υπογραφής εξαιρούνται πρόσωπα που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους.
Για την έκδοση των νέων βιομετρικών δελτίων ταυτότητας θα πρέπει να υποβάλλεται στο Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας το νέο έντυπο αίτησης.
Τα τέλη για την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας έχουν ως εξής:
1. Έκδοση/Ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία €30
2. Έκδοση/Ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικο €20
3. Αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία €30
4. Πρώτη και κάθε μεταγενέστερη αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς €30
5. Πρώτη και κάθε μεταγενέστερη αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικο λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς €20

Aπαιτούμενα έγγραφα για υποβολή αίτησης έκδοσης δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία
• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
• Υφιστάμενο δελτίο ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας (αν αυτό υπάρχει)
• Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γεννήσεως αιτητή
• Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γάμου/Διαζυγίου (για αλλαγή επιθέτου)
• Διαβατήριο, σε περίπτωση που ο αιτητής κατέχει και άλλη υπηκοότητα πέραν της Κυπριακής.
©2007 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,Υπουργείο Εξωτερικών,
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τορόντο

Πατήστε εδώ για να τυπώσετε τη σελίδα
Εκτύπωση