Το Προξενείο έχει ως κεντρική αρμοδιότητα την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Κυπρίων πολιτών και των ομογενών που διαβιούν ή έχουν βρεθεί περιστασιακά στην επικράτεια της Αυστραλίας. Επίσης, είναι αρμόδιο για αστικές και νομικές υποθέσεις, όπως ληξιαρχικά ή στρατολογικά θέματα, επικύρωση γνησίου της υπογραφής και αντιγράφων (εγγράφων που έχουν εκδοθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία), έκδοση διαβατηρίων, έκδοση ή αντικατάσταση ταυτότητας, θέματα μετοικεσίας κ.α. Τέλος, είναι αρμόδιο για την παροχή βοήθειας σε κύπριους υπηκόους σε περιπτώσεις ανάγκης (έκδοση προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων για επιστροφή στην Κύπρο).


    Προξενικές Υπηρεσίες

    Επίσκεψη / Εργασία / Τακτοποίηση στην Κύπρο

    Γενικές Συμβουλές για τους Κύπριους Επισκέπτες στην Αυστραλία

© 2006 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Καμπέρα

Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση