Υπάτη Αρμοστεία Κυπριακής Δημοκρατίας
30 Beale Crescent
Deakin ACT 2600
Canberra
Australia

Τηλ.: +61 2 6281 0832
Φαξ.: +61 2 6281 0860
Γενική ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@cyprus.org.au
Ηλεκτρονική διεύθυνση Προξενείου: consular@cyprus.org.au

© 2006 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Καμπέρα

Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση