Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής-Πρόξενος: κ. Βάκης Ζήσιμος

Προξενικά θέματα: κα Κούλα Σελλά

Λογιστήριο: κος Μιχάλης Βασιλειώτης

Γραμματέας Υπάτης Αρμοστείας: κα Μαρία Πανταζοπούλου
© 2006 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών,
Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Καμπέρα

Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση