Skriv utSkriv ut Close Close Republiken Cypern
Formulär / dokument

Ansökan om befrielse från militärtjänst på Cypern
för personer permanent bosatta utomlandsNödvändiga handlingar:


• Ifylld ansökan (Application for a Certificate of Exemption from Military Service for Permanent Residents Abroad) signerad av den sökande om han är myndig.

• Födelse- eller aktuellt personbevis, så kallat familjebevis (där bl a födelseort och föräldrarnas uppgifter anges, samt flytten till/från Sverige, det måste också framgå att man de senaste tio åren varit permanent bosatt i Sverige).

• Om den sökande är minderårig och föräldrarna är skilda ska det även framgå vem som är vårdnadshavare. Personbeviset ska vara stämplat och undertecknat av det lokala skattekontoret samt undertecknat av handläggaren och utfärdat på engelska. Det ska sedan förses med apostillestämpeln utfärdad av notarius publicus (För adressuppgifter till notarius publicus vänligen se Gula sidorna)

• Kopia av den sökandes pass

• Kopia av föräldrarnas pass samt kopia av faderns cypriotiska identitetskort

• Avgift på €8,54 för utfärdandet av intyg om permanent bosättning. Betalning erlägges i svenska kronor


Den sökande ska lämna in ansökningsblanketten med medföljande dokument samt ambassadens intyg om permanent bosättning i Sverige till försvarsdepartementet som i sin tur utfärdar intyget om befrielse från militärtjänst. Om den sökande inte befinner sig på Cypern vidarebefordrar ambassaden ansökan till försvarsdepartementet.

Personer bosatta utomlands som har blivit befriade från militärtjänstgöringen skall vid avresan från Cypern uppvisa intyget om befrielse från militärtjänst i original, förutsatt att vistelsen inte överstigit tre månader. Vid längre vistelse på Cypern ska utresetillståndet (Exit Permit) uppvisas istället vilket utfärdas av Cyperns försvarsdepartement och militära kontoret i Nicosia, mot uppvisande av bl.a. pass och returbiljett.

Män i värnpliktsåldern 15-26 måste vid avresan från Cypern förutom ambassadens intyg om permanent bosättning även uppvisa ett utresetillstånd från försvarsdepartementet eller distriktmilitära kontoren.


Kontaktuppgifter:

Ministry of Defence
5 Emmanuel Roides Ave.
Nicosia
Tel.(Exit Permits, Deferments, Exemptions): +357 22 807542-3
Fax:+357 22 362605
Email: defense@cytanet.com.cy
Websidan: www.mod.gov.cy


Enlistment Office Nicosia - Kyrenia - Morphou: +357 22 417131 

Enlistment Office Larnaca - Ammochostos / Famagusta: +357 24 411302 


Enlistment Office Limassol: +357 25 413367 


Enlistment Office Paphos: +357 25 413916Related Files:
_____________________________________________
© 2011 - 2024 Republiken Cypern,
Utrikesdepartementet,
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm