ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα


Αποκήρυξη / Αποστέρηση Κυπριακής Υπηκοότητας


Αίτηση για αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας (τύπος Μ130) μπορεί να υποβάλει Κύπριος πολίτης νοουμένου ότι είναι ενήλικας (άνω των 18 ετών) πλήρους ικανότητας και έχει επίσης την υπηκοότητα οποιασδήποτε ξένης χώρας.


Συνοδευτικά έγγραφα:

• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας αιτούντος / αιτούσας

• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή / και πιστοποιητικού απόκτησης υπηκοότητας ξένης χώρας της οποίας κατέχει επίσης την υπηκοότητα

• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 30 ευρώ

• Η αίτηση υποβάλλεται εις διπλούν και επί μίας εκ των αιτήσεων επικολλούνται δύο χαρτόσημα αξίας 8,54 ευρώ.


Της κυπριακής υπηκοότητας μπορεί να αποστερηθεί Κύπριος πολίτης, ο οποίος απέκτησε την υπηκοότητα με Εγγραφή ή Πολιτογράφηση, εάν αποδειχθεί ότι η Εγγραφή ή Πολιτογράφηση επιτεύχθηκε με δόλο, ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων. Η απόφαση για αποστέρηση της υπηκοότητας λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας.


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη