ОтпечатванеОтпечатване                                                                                       Close  Close

Republic of Cyprus      Посолство на Република Кипър в София


     Последни новини


Условия за ваксинирани пътници

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
EMBASSY OF CYPRUS
SOFIA
Προϋποθέσεις για εμβολιασμένους επιβάτες

Το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει τα πιο κάτω που ισχύουν από τις 10 Μαΐου για τους εμβολιασμένους επιβάτες που αφικνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατίας από τις πύλες εισόδου:

Πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 και αφικνούνται στην Κύπρο από το εξωτερικό, ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρησης, θα εξαιρούνται, για σκοπούς εισόδου, της υποχρέωσης διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και της υποχρέωσης για αυτοπεριορισμό/καραντίνα, εφόσον τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

1) Κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού από τα ακόλουθα κράτη:

(i) τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου),

(ii) τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία),

(iii) την Ελβετία,

(iv) το Ισραήλ,

(v) το Ηνωμένο Βασίλειο,

(vi) τη Ρωσία,

(vii) τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,

(viii) τη Σαουδική Αραβία,

(ix) την Ουκρανία,

(x) την Ιορδανία,

(xi) τον Λίβανο,

(xii) την Αίγυπτο,

(xiii) την Λευκορωσία,

(xiv) την Σερβία,

(xv) το Κατάρ,

(xvi) το Μπαχρέιν,

(xvii) τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,

(xviii) την Αρμενία,

(xix) την Γεωργία,

(xx) τον Καναδά, και

(xxi) το Κουβέιτ.

2) Έχουν εμβολιαστεί είτε με ένα από τα εγκεκριμένα εμβόλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), είτε με το εμβόλιο Sputnik V και έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις εμβολίων δύο δόσεων το άτομο θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, ενώ στην περίπτωση του εμβολίου Janssen (εμβόλιο μίας δόσης) θα πρέπει να έχουν παρέλθει 14 ημέρες μεταξύ της χορήγησης της δόσης εμβολίου και της ημερομηνίας ταξιδιού. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers.

Τονίζεται δε πως όλοι οι επιβάτες, ανεξαρτήτως κατηγορίας χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων που κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού οφείλουν υποχρεωτικά να υποβάλουν αίτηση στο CyprusFlightPass εντός 24 ωρών πριν την αναχώρηση της πτήσης τους. Επιπλέον, για σκοπούς διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας και εποπτείας της επιδημιολογικής εικόνας, το Υπουργείο Υγείας δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικά εργαστηριακό μοριακό έλεγχο COVID-19 σε επιβάτες (συμπεριλαμβανομένων και ατόμων που κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού) επιλεγμένων πτήσεων.

Conditions for vaccinated passengers

The Ministry of Health clarifies that the following shall apply from 10 May for vaccinated passengers arriving in the Republic of Cyprus from its points of entry:

Passengers holding a valid certificate of vaccination against COVID-19 arriving in Cyprus from abroad, regardless of their nationality and country of departure, shall be exempted from the obligation of laboratory testing and self-isolation/quarantine, subject to the following conditions 1) Hold a valid vaccination certificate from the following countries:

1) They hold a valid certificate of vaccination issued by the following states:

(i) EU Member States (including Cyprus)

(ii) EEA Member States (Island, Lichtenstein, Norway)

(iii) Switzerland

(iv) Israel

(v) United Kingdom

(vi) Russia

(vii) United Arab Emirates

(viii) Saudi Arabia

(ix) Ukraine

(x) Jordan

(xi) Lebanon

(xii) Egypt

(xiii) Belarus

(xiv) Serbia

(xv) Qatar

(xvi) Bahrein

(xvii) United States of America

(xviii) Armenia

(xix) Georgia

(xx) Canada

(xxi) Kuwait

2) They have been vaccinated either with one of the vaccines approved by the European Medicines Agency (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), or with Sputnik V vaccine and have completed their vaccination scheme. It is noted that for vaccines that are administered in 2 doses, passengers should have been administered both doses, while for the Janssen vaccine (single dose vaccine) 14 days must have elapse between the administration of the vaccine and the date of travel. More information available on: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinatedpassengers.

It is also noted that all passengers, regardless of the country’s category, including those holding a valid certificate of vaccination, are obliged to apply for the CyprusFlightPass 24 hours before the departure of their flight. Moreover, for the protection of public health and the monitoring of the epidemiological situation, passengers of selected flights (including passengers holding a vaccination certificate) may undergo a random laboratory molecular testing carried out by the Ministry of Health.

Условия за ваксинирани пътници

Министерството на здравеопазването пояснява, че след 10 май за ваксинираните пътници, пристигащи в Република Кипър от нейните входни пунктове, се прилага следното:

Пътниците, притежаващи валиден сертификат за ваксинация срещу COVID-19, пристигащи в Кипър от чужбина, независимо от тяхната националност и държава на заминаване, се освобождават от задължението за лабораторни изследвания и самоизолация / карантина, при условие че са изпълнени следните условия:

1) Притежават валиден сертификат за ваксинация от следните държави:

i) държавите-членки на Европейския съюз (включително Кипър);

(ii) страните от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия);

(iii) Швейцария,

(iv) Израел,

(v) Обединеното кралство,

(vi) Русия,

vii) Обединените арабски емирства,

(viii) Саудитска Арабия,

(ix) Украйна,

(x) Йордания,

(xi) Ливан,

(xii) Египет,

(xiii) Беларус,

(xiv) Сърбия,

(xv) Катар,

(xvi) Бахрейн,

(xvii) Съединените американски щати,

(xviii) Армения,

(xix) Грузия,

(xx) Канада и

(xxi) Кувейт.

2) Били са ваксинирани или с една от одобрените ваксини на Европейската агенция по лекарствата (Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или с ваксината Sputnik V и са завършили режима на ваксинация. Отбелязва се, че в случай на ваксини с две дози лицето е трябва да бъде ваксинирано и с двете дози, а в случая на ваксината на Janssen (ваксина с една доза) трябва да са изминали 14 дни между дозата на ваксината и датата на пътуването. Повече информация можете да намерите на https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers.

Отбелязва се също така, че всички пътници, независимо от категорията на страната, включително тези, притежаващи валиден сертификат за ваксинация, са задължени да кандидатстват за CyprusFlightPass 24 часа преди излитането на полета си. Освен това, за защита на общественото здраве и мониторинг на епидемиологичната ситуация, пътниците на избрани полети (включително пътници, притежаващи сертификат за ваксинация) могат да бъдат подложени на произволно лабораторно молекулярно изследване, проведено от Министерството на здравеопазването.

Начало на страницата
© 2007 - 2024 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София

Моля, щракнете тук, за да отпечатате документа
Отпечатване