English | Ελληνικά
      
РЕПУБЛИКА КИПЪР

Начална страница | Най-често задавани въпроси | Карта на страницата | Интернет връзки | Контакти

Търсене:
Разширено търсене        

Основна информация за български посетители в Кипър

ОтпечатванеОтпечатване


English   Ελληνικά
  
Български граждани / Граждани на ЕС: Процедура за получаване на разрешително за работа / пребиваване


Законът от 2003г. [N92 (І)(2003)] за свободното движение и пребиваване на граждани на страните-членки на ЕС и техните семейства, приет на 18 юли 2003г. от Камарата на представителите, и влязъл в сила на 1 май 2004г., датата на присъединяването на Кипър към Европейския съюз, предвижда следното:

На гражданите на всяка страна-членка, които се преместват в Кипър, за да упражняват дейност като наети на работа лица, се издава разрешително за пребиваване. Разрешителното за пребиване е валидно за не по-малко от пет (5) години от датата на издаване и важи на територията на републиката. То подлежи на автоматично подновяване по молба на съответното лице.

Молби за издаване на разрешително за пребиваване могат да се намерят в Отдела за гражданско състояние и Отдел „Миграция" към Министерството на вътрешните работи, както и в районните служби за чужденците и имиграцията към полицията. Могат също да се открият и на уеб сайта: www.moi.gov.cy. Молбата трябва да се подаде до три (3) месеца от влизането в републиката. Разрешителното за пребиваване се издава за максимален период от шест месеца от датата на подаване на молбата в горепосочения отдел или полицейско управление.

За издаване на разрешително за работа се изискват следните документи:

- валиден паспорт или лична карта и фотокопие на паспорта / личната карта, с който / която гражданинът на ЕС е влязъл в републиката;

- потвърждение за наемане на работа от работодател или удостоверение за наемане на работа, подпечатано от Отдела по труда към Министерството на труда и социалната политика, в което се упоменават продължителността и вида на работата, която ще изпълнява лицето, както и

- две (2) актуални снимки, паспортен формат.

Приключването на формалностите около получаването на разрешително за пребиваване не пречат на незабавното наемане на работа на лицето.

Гражданите на всяка страна-членка на ЕС, които ще предоставят или получават услуги в Кипър, трябва първо да си осигурят съответния патент, определен от законодателството на Кипър, преди да кандидатстват за работа и разрешително за пребиваване.

Правото на пребиваване за лица, предоставящи или получаващи услуги в републиката, се равнява по продължителност на периода на предоставяне или получаване на тези услуги. В случай че периодът е не по-голям от три (3) месеца, лицето се задължава по закон да декларира присъствието си в Отдела за гражданско състояние и Отдел „Миграция" към Министерството на вътрешните работи, както и в районните служби за чужденците и имиграцията към полицията, до 8 дни от датата на пристигане. (Form 2DECL)

Право на постоянно пребиваване в републиката се дава на всеки гражданин на страна-членка, който е упражнявал свободна професия на територията на републиката и който:

(а) при прекратяване на дейността си е достигнал определената от закона в републиката възраст, даваща право на пенсия за старост и

- е работил на територията на републиката не по-малко от 12 месеца и

- е пребивавал на територията на републиката не по-малко от 3 години.

В случаите, когато кипърското законодателство не предвижда изисквания за пенсия за старост за определени категории лица със свободна професия, изискването за възраст се счита за изпълнено, ако лицето е навършило 65 години;

(б) е пребивавал постоянно в републиката повече от две години, като прекратява упражняването на дейност в републиката в резултат на постоянна нетрудоспособност;

(в) след три години непрекъсната работа и пребиваване в републиката упражнява своята дейност на територията на друга страна-членка, като същевременно запазва местожителството си в републиката, където по правило се връща всеки ден или поне веднъж седмично.

Гражданите на страни-членки, които имат право на постоянно пребиваване, могат да го упражняват до две години от момента на придобиване на това право. Разрешително за постоянно пребиваване ще им се издава при поискване.

Повече информация можете да намерите на страницата на Службата по миграция.Начало на страницата
© 2007 - 2024 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София
Начална страница | Правителствен интернет портал | Откажи | Администратор