PrintPrint                                                                                       Close  Close

     Embassy of the Republic of Cyprus in Sofia


     Latest News

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Βουλγαρία , έχοντας υπόψη τις ποικιλόμορφες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι φοιτητές σε όλη την Βουλγαρική επικράτεια, απευθύνθηκε άμεσα προς τις αρμόδιες αρχές της χώρας, για άντληση πληροφοριών, οι οποίες θα ήταν χρήσιμες για όλους τους επηρεαζόμενους φοιτητές μας.

Μετά από προφορικές και γραπτές παραστάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Βουλγαρίας , παρατίθεται κατωτέρω η απάντηση του εν λόγω Υπουργείου η οποία λήφθηκε ψες λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στα Βουλγαρικά και Αγγλικά.

Σημειώνεται ότι, χώρες με πολύ μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών από την Κύπρο (πχ η Γερμανία έχει 900 φοιτητές μόνο στην Βάρνα), δεν έχουν μέχρι τώρα εξασφαλίσει πληροφόρηση σε τέτοιο βαθμό λεπτομέρειας για ένα έκαστο εκ των Πανεπιστημίων όπου φοιτούν Κύπριοι φοιτητές, ως εμφαίνεται με την πιο κάτω απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Βουλγαρίας.

Η Πρεσβεία, έχοντας επίγνωση της ευθύνης της ως εκπρόσωπος του Κράτους προς όλους τους Κύπριους πολίτες στην Βουλγαρία , αναρτά εκ καθηκόντως, μόνο επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Ως εκ τούτου, η Πρεσβεία παρακαλεί όπως οι άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τις αναρτήσεις της Πρεσβείας στην Επίσημη Ιστοσελίδα και Facebook αυτής.

Τέλος επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η εδώ Πρεσβεία μας ήγειρε το θέμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μας στους εδώ Πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ, σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ

· Medical University of Sofia (Medical, Dental, Pharmacy and Public Health faculties)

Актуална информация има на сайта на университета, в т.ч. и на английски. Със студентите се поддържа постоянна връзка и е посочено е към кого да се обръщат при наличието на въпроси (в т.ч. деканите на факултетите). Предстои поетапно възстановяване на присъственото обучение след 13 май.
· St. Kliment Ohridski – Sofia (Medical and Chemistry faculties)

Не съветват студентите, които са в България да пътуват за Кипър. В периода 1 - 7 юни поетапно започват присътвени занятия. Засега се очертава обучението по специалност „Фармация“ да е смесено (присъствено и дистанционно) и да приключи три седмици по-късно от първоначалните планове – т.е. до към 20 юли. Обучението по специалност „Медицина“ ще е изцяло присъствено и ще приключи до към 10 август.
· New Bulgarian University (Sofia)

Актуална информация има на сайта, в т.ч. и на английски език. Студентите имат указания към кого да се обърнат.
· University of Forestry – Veterinary Medicine (Sofia)

Информацията ще бъде предоставена възможно най-скоро.


· Technological University (Sofia)

Имат 1 студент – може да положи изпити и наесен. Не е проблем да замине за Кипър ако все още е в България. В страницата на университета има информация и указания с кого да се свързват студентите.
· National Sports Academy (NSA-Sofia)

Ректорът е предоставил информация в Посолството, на кипърските студенти са дадени указания. Добре е студентите да се свържат с груповите си отговорници, особено тези от специалност „Кинезитерапия“. Учебната година ще завърши в електронен формат. Пълна информация има на сайта.
· National Academy of Music (Sofia)

Пълна информация има на сайта с посочени координати за контакт (имейл адреси). Указано е към кого да се обръщат студентите. Могат да се свържат с ръководителя на учебния отдел и отдела за чуждестранни студенти.
· National Academy of Arts (Sofia)

Разговаряли са лично с ректора /. Учебната година ще завърши в електронен формат. През лятото ще се осигури възможност за работа в ателиетата, а сега – за дипломантите при спазване на всички изисквания за безопасност. В постоянна връзка са с всичките си студенти.
· Language Centre – ИЧС (Sofia)

Структура към Софийския университет – информация по-горе.
· Medical University of Pleven

Ще се свържат лично със студентите. Има информация на сайта. Студентите имат възможност да поддържат директна връзка с преподавателите си.
· Medical University of Plovdiv (medical, dental and pharmacy faculties)

Информация има на сайта. До 20 май ще има конкретна информация за провеждането на изпити. Студентите, които са в чужбина ще положат изпитите онлайн. Учебната година ще завърши в електронен формат.
· University of Plovdiv (faculty of economics and faculty of psychology)

Информацията е публикувана на сайта. Учебната година ще завърши в електронен формат. До 13 юли 2020 няма да има присъствени занятия. Практическите занятия по учебен план ще се проведат по график, утвърден след 13 юли. Ако желаят студентите от Кипър, които все още са в България, могат да пътуват в понеделник без да изложат на риск обучението си.
· Trakia University Stara Zagora – Veterinary Medicine

Информацията е публикувана на сайта. Учебната година ще завърши в електронен формат. Само държавните изпити ще са присъствени при строго спазване на всички изисквания.
· Medical University of Varna (Medical and Dental faculties)

Осигурена е постоянна връзка със студентите и ръководството ще се свърже конкретно с тези от Кипър. Актуална информация има на сайта, както и в електронните платформи, използвани в университета (Blackboard, Webteacher и Webstudent).

ΑΓΓΛΙΚΑ


· Medical University of Sofia (Medical, Dental, Pharmacy and Public Health faculties)

Up-to-date information is available on the university's website, incl. in English. There is a constant contact with the students and it is indicated to whom to turn in case of questions (including the deans of the faculties). Gradual resumption of the in-person training is forthcoming after May 13th.


· St. Kliment Ohridski – Sofia (Medical and Chemistry faculties)

Students who are in Bulgaria are not advised to travel to Cyprus. In the period 1 - 7 June, full-time training will be gradually started. For the time being, the training in the specialty "Pharmacy" is planned to be mixed (face-to-face and distance) and to end three weeks later than the initial plans – i.e. until July 20. The training in the specialty "Medicine" will be full-time and will end by August 10.
· New Bulgarian University (Sofia)

Up-to-date information is available on the site, incl. in English. Students have instructions whom to turn to.
· University of Forestry – Veterinary Medicine (Sofia)

Information will be provided the earliest possible.
· Technological University (Sofia)

They have 1 student - he can take the exams in the fall. It is not a problem to go to Cyprus if he is still in Bulgaria. On the university website is uploaded information and instructions whom the students to contact.
· National Sports Academy (NSA-Sofia)

The Rector has provided information to the Embassy, ​​and Cypriot students were instructed. It is a good idea for students to contact their group leaders, especially those in Kinesitherapy. The academic year will end in electronic format. Full information is available on the web-site.
· National Academy of Music (Sofia)

Full information is available on the web-site with contact details (email addresses). It is indicated to whom the students should turn. They can contact the head of the study department and the department for foreign students.
· National Academy of Arts (Sofia)

Students talked personally with the rector /. The academic year will end in electronic format. In the summer there will be an opportunity to work in the studios, and now - for graduates only in compliance with all safety requirements. They are in constant contact with all their students.
· Language Centre – ИЧС (Sofia)

Sofia University structure - information provided above.
· Medical University of Pleven

They will contact the students personally. There is information on the web-site. Students have the opportunity to maintain direct contact with their teachers.
· Medical University of Plovdiv (medical, dental and pharmacy faculties)

Information is available on the web-site. There will be specific information about the exams by May 20th,. Students who are abroad will take the exams online. The academic year will end in electronic format.
· University of Plovdiv (faculty of economics and faculty of psychology)

The information is published on the web-site. The academic year will end in electronic format. There will be no classes until July 13, 2020. The practical classes giving to the curriculum will be held according to a schedule approved after July 13. If desired, students from Cyprus who are still in Bulgaria can travel on Monday without putting their studies at risk.
· Trakia University Stara Zagora – Veterinary Medicine

The information is published on the web-site. The academic year will end in electronic format. Only state exams will be in presence in strict compliance with all requirements.
· Medical University of Varna (Medical and Dental faculties)

There is a constant connection with the students and the management will contact those from Cyprus specifically. Up-to-date information is available on the website, as well as in the electronic platforms used at the university (Blackboard, Webteacher and Webstudent).


09.05.2020


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ - ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.rtf (File Size:364.04Kb)