Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο

Πιστοποιητικό ελευθερίαςΈκδοση βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου (Πιστοποιητικό ελευθερίας)

Η Βεβαίωση μη τέλεσης γάμου εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης με την υποβολή των πιο κάτω εγγράφων και την καταβολή σχετικού τέλους (Φ18: €34,16 και χαρτόσημο ύψους € 8,54).

Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητο ο αιτητής να παρουσιάζεται προσωπικά στην Πρεσβεία είτε σε ένα από τα Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Γερμανία.

Εγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου:
  • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογραμμένο από τον αιτητή.
  • Διαβατήριο ή πολιτική ταυτότητα.
  • Ένορκη δήλωση που να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος / διαζευγμένος/χήρος). Σε περίπτωση διαζυγίου ή χηρείας θα πρέπει να δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Στην ένορκη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το όνομα του πρόσωπου με το οποίο προτίθεται να συνάψει γάμο.

Σε περίπτωση που ήταν ξανά παντρεμένος:

- Τελεσίδικο διαζύγιο από το Οικογενειακό Δικαστήριο, αφού πέρασαν 42 μέρες από την έκδοση του ή

- Θρησκευτικό διαζύγιο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου αν εκδόθηκε πριν το 1990.

- Σε περίπτωση χηρείας πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου από Επαρχιακή Διοίκηση

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι:

Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:

α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:

- είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,

- είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβεία / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενειο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να πάρετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης).

investment

Σύστημα εγγραφής Κυπρίων πολιτών που βρίσκοναι
στο εξωτερικό-

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΜΙΤΣΑΣ 2018

Διαδικτυακή Πλατφόρμα για εγγραφή Κυπρίων Πολιτών

education

pafos

ypex

government

pio

aboutcyprus

aspects

cyprusonfilm

psccyprus

presidence

Tμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

isolation

investorsguide

window