Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο

Aπόκτηση Υπηκοοτητας λόγω γάμουΑπόκτηση υπηκοότητας λόγω γάμου με Κύπριο πολίτη (Μ125)

Οι αιτήσεις Μ125 υποβάλλονται από αλλοδαπούς συζύγους Κυπρίων υπηκόων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια γάμου και δύο χρόνια παραμονής στη Δημοκρατία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Συνοδευτικά έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας
 • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου αιτούντος/ αιτούσας
 • Πιστοποιητικό γάμου
 • Πιστοποιητικά γεννήσεως παιδιών του ζεύγους
 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας
 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου Κύπριου/ Κύπριας συζύγου
 • Πιστοποιητικό εγγραφής του/της Κύπριου/ας συζύγου (όπου εφαρμόζεται)
 • Δήλωση αρμονικής συμβίωσης ζεύγους υπογεγραμμένη ενώπιον λειτουργού της Επαρχιακής Διοίκησης
 • Βεβαίωση συμβίωσης από οικείο κοινοτάρχη
 • Η αίτηση υποβάλλεται εις διπλούν και επί μίας εκ των αιτήσεων επικολλούνται δύο χαρτόσημα αξίας €8,54 έκαστο.
 • Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη €300

Αίτηση για απόκτηση υπηκοότητας μπορούν να υποβάλουν και οι σύζυγοι απόδημων Κυπρίων, αφού έχουν συμπληρώσει απαραιτήτως τουλάχιστον τρία χρόνια γάμου. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει επιπρόσθετα να συνοδεύονται από επιστολή του ζεύγους που να επεξηγεί με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους αιτείται ο/η αλλοδαπός/ή σύζυγος την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας.

Σε περίπτωση που το ζεύγος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια γάμου και έχουν αποκτήσει τουλάχιστον ένα παιδί δεν είναι απαραίτητη η επισύναψη της επιστολής.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι:

Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:

α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:

i) είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,

ii) είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/ Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβείας / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενειο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
investment

Σύστημα εγγραφής Κυπρίων πολιτών που βρίσκοναι
στο εξωτερικό-

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΜΙΤΣΑΣ 2018

Διαδικτυακή Πλατφόρμα για εγγραφή Κυπρίων Πολιτών

education

pafos

ypex

government

pio

aboutcyprus

aspects

cyprusonfilm

psccyprus

presidence

Tμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

isolation

investorsguide

window