Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο

Έκδοση βιομετρικού διαβατηρίουΚΥΠΡΙΑΚΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Κυπριακά Διαβατήρια δικαιούνται όλοι οι Κύπριοι πολίτες.

Τα βιομετρικά διαβατήρια είναι ηλεκτρονικά έγγραφα στα οποία αποθηκεύονται τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου του, ως η ονομασία τους.

Τα βιομετρικά διαβατήρια εκδίδονται από την Κυπριακή Δημοκρατία από τις 13/12/2010 βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα πρότυπα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από τα κράτη μέλη και βάσει των διεθνών προτύπων όπως αυτά καθορίζονται από τον I.C.A.O (Ιnternational Civil Aviation Organization).

Τα βιομετρικά διαβατήρια φέρουν μια μικροψηφίδα (microchip) στην οποία βρίσκονται αποθηκευμένα τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου του, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, βιομετρική φωτογραφία και η ψηφιακή υπογραφή του.

Η χρήση βιομετρικών στοιχείων ,τα όποια είναι μοναδικά ,μετρήσιμα, φυσικά γνωρίσματα του κάθε ατόμου, πιστοποιεί αφενός την ταυτότητα του κατόχου του διαβατήριου και αφετέρου συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Για την απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου, οι Απόδημοι Κύπριοι πρέπει να αποτείνονται στις Κυπριακές Προξενικές Αρχές στο εξωτερικό. Τα διαβατήρια γενικά εκδίδονται με ισχύ για δέκα χρόνια για ενήλικους και πέντε χρόνια για ανήλικους. Τα παιδιά των Απόδημων Κυπρίων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό δεν αποκτούν αυτόματα την Κυπριακή υπηκοότητα με τη γέννησή τους και κατά συνέπεια, προτού αποκτήσουν Κυπριακό διαβατήριο πρέπει να εγγραφούν ως Κύπριοι πολίτες ύστερα από αίτηση των γονέων τους βάσει των Άρθρων 4(2) ή 5(3) των Νόμων περί Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας 1967-2001.

Αίτηση για έκδοση βιομετρικού διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο υποβάλλεται αυτοπροσώπως (μετά από διευθέτηση ραντεβού). Κατά την παράδοση της αίτησης, θα λαμβάνονται, από τον Λειτουργό παραλαβής σε ειδικό χώρο στην Πρεσβεία, η φωτογραφία, τα δακτυλικά αποτυπώματα και δείγμα της υπογραφής του αιτούντα. Κατά την παράδοση της αίτησης πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα έγγραφα:

Aπαιτούμενα Έγγραφα
 • Δεόντως συμπληρωμένη αίτηση (M.9G)
 • Δελτίο Κυπριακής Ταυτότητας
 • Προηγούμενο Διαβατήριο
 • Βεβαίωση από την Αστυνομία σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό γάμου για παντρεμένες γυναίκες που επιθυμούν να αναγράφεται το επώνυμο του συζύγου
 • Πιστοποιητικό Kυπριακής Iθαγένειας (αν ο αιτητής απέκτησε την Kυπριακή Iθαγένεια με εγγραφή ή πολιτογράφηση)

Σε περίπτωση που οι αιτούντες υποβάλλουν αίτηση απόκτησης διαβατηρίου για πρώτη φορά, πρέπει να προσκομίζονται επίσης:
 • Πιστοποιητικό γέννησης (πρωτότυπο)
 • Πιστοποιητικό Κυπριακής Ιθαγένειας (αν ο αιτών απέκτησε την Κυπριακή ιθαγένεια με πολιτογράφηση).

Τέλη

Τα τέλη καταβάλλονται σε μετρητά με την υποβολή της αίτησης, έναντι σχετικής απόδειξης, ως ακολούθως:
- Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία (ισχύς 10 έτη) €70

Έκδοση βιομετρικού διαβατηρίου σε ανήλικα τέκνα

Σε ανήλικους εκδίδονται διαβατήρια νοουμένου ότι:
 • παρέχεται γραπτώς η συγκατάθεση και των δύο γονέων, ή
 • με τη συγκατάθεση του ενός εκ των δύο γονέων που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
 • ο ένας εκ των δύο γονέων συγκατατίθεται όταν ο άλλος απουσιάζει μόνιμα στο εξωτερικό ή βρίσκεται σε άγνωστη διεύθυνση, ή
 • με τη συγκατάθεση της μητέρας όταν ο ανήλικος είναι τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο και είναι αγνώστου πατρός

Απώλεια Διαβατηρίου

Σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου, μαζί με την υποβολή αίτησης προσκομίζονται επιπρόσθετα και τα πιο κάτω:
 • βεβαίωση της αστυνομικής αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση του αιτητή για απώλεια διαβατηρίου
 • ένορκη δήλωση στην Πρεσβεία για τις συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου του.

investment

Σύστημα εγγραφής Κυπρίων πολιτών που βρίσκοναι
στο εξωτερικό-

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΜΙΤΣΑΣ 2018

Διαδικτυακή Πλατφόρμα για εγγραφή Κυπρίων Πολιτών

education

pafos

ypex

government

pio

aboutcyprus

aspects

cyprusonfilm

psccyprus

presidence

Tμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

isolation

investorsguide

window