Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μαδρίτη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ή ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ή
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

1. Καταχώρηση Γεννήσεων Εξωτερικού – Έκδοση Προξενικού
Πιστοποιητικού Γέννησης

Άτομα τα οποία γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά τις 16.08.1960 και των οποίων ο πατέρας είναι Κυπριακής ιθαγένειας, είτε γεννήθηκαν μετά τις 11.6.1999 και των οποίων η μητέρα ή ο πατέρας είναι Κυπριακής Ιθαγένειας, μπορούν μέσω του Προξενικού Τμήματος της Πρεσβείας μας να εγγραφούν ως Κύπριοι πολίτες.

Αφού συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο M.121, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης. Σε περιπτώσεις ανηλίκων το έντυπο συμπληρώνουν, υπογράφουν και υποβάλλουν οι γονείς.

Η επανέκδοση του Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης είναι δυνατή μόνο εάν είχε προηγηθεί έκδοση νέου τύπου Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης (μηχανογραφημένου). Το τέλος επανέκδοσης είναι 3,42 Ευρώ (€).

2. Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

Άτομα τα οποία γεννήθηκαν στην Κύπρο μπορούν μέσω του Προξενικού Τμήματος της Πρεσβείας να υποβάλουν αίτηση για έκδοση αντίγραφου/αντίγραφων του Πιστοποιητικού Γέννησης τους αφού καταβάλουν το τέλος των 5,00 Ευρώ (€) για κάθε αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης που επιθυμούν.

3. Έκδοση / Ανανέωση διαβατηρίου - Έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου (Πάσου- Laissez Passer)

Οι Κύπριοι πολίτες μπορούν μέσω της Πρεσβείας να υποβάλουν αίτηση για α)έκδοση, β) επανέκδοση, γ) αντικατάσταση λόγω απώλειας, του διαβατηρίου τους. Αφού συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο αίτησης M.9, ο αιτητής οφείλει να υποβάλει τα εξής: Επεξηγηματικές οδηγίες και σημειώσεις για συμπλήρωση αίτησης για έκδοση / επανέκδοση διαβατηρίου η προσωρινού διαβατηρίου

Για έκδοση διαβατηρίου σε ανηλίκους, η αίτηση υποβάλλεται και υπογράφεται και από τους δύο γονείς. Προς τούτο, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης M.9. Η ισχύς του διαβατηρίου είναι για πέντε χρόνια και η Προξενική Αρχή δύναται να το ανανεώσει για άλλα πέντε χρόνια.

Τέκνα κάτω των 12 ετών που είναι Κύπριοι πολίτες μπορούν να περιληφθούν στο διαβατήριο του πατέρα ή της μητέρας αφού συμπληρωθεί το έντυπο M.14, και καταβάλλοντας το τέλος των 8,54 Ευρώ (€).

Τα διαβατήρια που εκδίδονται με ισχύ δέκα έτη δεν είναι δυνατό να ανανεωθούν από την Προξενική Αρχή. Ως εκ τούτου όταν πλησιάζει η συμπλήρωση των 10 ετών, ο κάτοχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για έκδοση νέου διαβατηρίου.

Τα διαβατήρια που εκδίδονται με ισχύ λιγότερη των 10 χρόνων μπορούν να τύχουν ατελούς ανανέωσης από την Προξενική Αρχή για τον αριθμό των ετών που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων. Προς τούτο, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Μ.9.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου Κυπρίου πολίτη που ευρίσκεται προσωρινά στην Ισπανία (ή της Ταυτότητας, σε περίπτωση που ο πολίτης χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό έγγραφο για να ταξιδεύσει στην Ισπανία), τόσο το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας, όσο και το Επίτιμο Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βαρκελώνη, δύνανται να εκδίδουν Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο (Πάσο- Laissez Passer) το οποίο έχει περιορισμένη διάρκεια και επιτρέπει στον κάτοχό του να αναχωρήσει από την Ισπανία χωρίς κανένα πρόβλημα.

Σημειωτέο, ότι το Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο εκδίδεται με αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψει την επιστροφή του φέροντα αυτό στη χώρα καταγωγής/ μονίμου διαμονής του.

4. Έκδοση Ταυτότητας

Οι Κύπριοι πολίτες μπορούν μέσω της Πρεσβείας να υποβάλουν αίτηση για έκδοση/ αντικατάσταση δελτίου πολιτικής ταυτότητας. Ο αιτητής μαζί με την συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να υποβάλει πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης (εάν η ταυτότητα εκδίδεται για πρώτη φορά), 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία και να καταβάλει το τέλος των 20,00 Ευρώ (€).

5. Πιστοποιήσεις εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας – Διαδικασία Apostille

Το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας προβαίνει σε πιστοποιήσεις εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας για κάθε νόμιμο χρήση στο εξωτερικό. Το τέλος για κάθε πιστοποίηση ορίζεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση που το έγγραφο φέρει την πιστοποίηση Apostille της αρμόδιας Αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης), τότε η πιστοποίηση από την Πρεσβεία είναι περιττή. Για την εξασφάλιση πιστοποίησης Apostille από την αρμόδια υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να υποβληθεί σχετική αίτηση μέσω του Προξενικού τμήματος της Πρεσβείας, αφού πρώτα καταβληθεί το τέλος των 5,00 Ευρώ (€).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιστοποιήσεις Apostille στην Κύπρο, επισκεφθείτε την σχετική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

6. Πιστοποιήσεις υπογραφών

Το Προξενικό Τμήμα προβαίνει επίσης σε πιστοποιήσεις υπογραφών. Το τέλος για κάθε πιστοποίηση είναι 5,00 Ευρώ (€).

7. Είσπραξη τελών για έκδοση εγγράφων που εκδίδουν οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Προξενικό Τμήμα δύναται να εισπράττει από ενδιαφερόμενους πολίτες τα τέλη για έκδοση διαφόρων εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

8. Στρατιωτικές Υποχρεώσεις - Στρατολογικά θέματα

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, υποχρέωση θητείας έχουν όλοι οι άρρενες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένων και προσώπων κυπριακής καταγωγής από αρρενογονία. Διευκρινίζεται ότι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής από αρρενογονία ((δηλαδή ο πατέρας ή ο παππούς τους ήταν κυπριακής καταγωγής και αν ακόμα δεν είχαν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα) και έχουν γεννηθεί το 1960 ή μετά υπέχουν υποχρέωση θητείας έστω και αν δεν κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα. H υποχρέωση αρχίζει από το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν την ηλικία των 18 ετών μέχρι το έτος που συμπληρώνουν την ηλικία των 50 ετών. Όλοι οι στρατεύσιμοι ηλικίας μεταξύ 15-50 χρόνων χρειάζονται, πριν αναχωρήσουν από την Κύπρο, Άδεια Εξόδου η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνας και τα κατά τόπους επαρχιακά Γραφεία Στρατολογίας στη Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο.

Από την υποχρέωση για στρατιωτική θητεία εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, όσοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και ενόσω εξακολουθούν να διαμένουν εκτός Κύπρου. Όσοι έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση για στρατιωτική υπηρεσία, λόγω μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό, μπορούν να αναχωρούν από την Κύπρο χωρίς Άδεια Εξόδου εφόσον παρουσιάσουν στα Σημεία Ελέγχου Διαβατηρίων το πρωτότυπο του "Πιστοποιητικού Εξαίρεσης", νοουμένου ότι η αναχώρησή τους από την Κύπρο γίνεται σε διάστημα τριών μηνών από την άφιξή τους. Σε περίπτωση που η παραμονή τους στην Κύπρο υπερβαίνει τους τρεις μήνες, χρειάζονται Άδεια Εξόδου από το Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Εξόδου του Υπουργείου Άμυνας στη Λευκωσία.

Πιστοποιητικά Εξαίρεσης, λόγω Μόνιμης Διαμονής στο εξωτερικό, εκδίδονται από το Υπουργείο Άμυνας μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων πάνω σε ειδικό έντυπο το οποίο χορηγείται από τις Πρεσβείες, Προξενεία του Εξωτερικού ή το Υπουργείο Άμυνας στη Λευκωσία. Προτρέπονται όλοι οι δικαιούχοι Πιστοποιητικού Εξαίρεσης όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Άμυνας για την εξασφάλιση του πιο πάνω Πιστοποιητικού, το οποίο τους απαλλάσσει από περιττές ταλαιπωρίες και έξοδα κατά τις επισκέψεις τους στην Κύπρο.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες για θέματα στρατολογίας οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επισκεφθούν το σχετικό λήμμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Άμυνας http://www.mod.gov.cy ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) http://www.army.gov.cy.

9. Απόκτηση της Κυπριακής Υπηκοότητας μέσω Εγγραφής ή Πολιτογράφησης

Εγγραφή ανηλίκων (κάτω των 18 ετών)

α) Οι αιτήσεις για εγγραφή ανηλίκων οι οποίοι είτε γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά από τις 16/8/1960 και ο πατέρας τους είναι Κύπριος πολίτης, είτε γεννήθηκαν μετά τις 11/6/1999 και ο πατέρας ή η μητέρα τους είναι Κύπριοι πολίτες, υποβάλλονται σε έντυπο M.121 εις διπλούν. Πρέπει να επισυνάπτονται πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού, ταυτότητα, διαβατήρια και πιστοποιητικό γάμου των γονέων.

β) Οι αιτήσεις για εγγραφή ανηλίκων που γεννήθηκαν είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό, πριν από τις 11/6/1999 και η μητέρα τους είναι Κύπρια πολίτης ή ο πατέρας τους απέκτησε την Κυπριακή υπηκοότητα μετά τη γέννησή τους, υποβάλλονται σε έντυπο Μ. 126 από τον γονέα που είναι Κύπριος πολίτης. Πρέπει να επισυνάπτονται δύο φωτογραφίες και το πιστοποιητικό γεννήσεως του ανηλίκου, φωτοαντίγραφα των διαβατηρίων των γονέων και γραπτή συγκατάθεση του γονέα που δεν είναι Κύπριος πολίτης.

Εγγραφή ενηλίκων (άνω των 18 ετών)

α) Άτομα Κυπριακής καταγωγής που γεννήθηκαν πριν από τις 16/8/1960 υποβάλλουν αίτηση σε έντυπο Μ.71 ή Μ.72 και να επισυνάπτουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους και κάποιο αναγνωριστικό έγγραφο του πατέρα ή του παππού τους, π.χ. ταυτότητα / διαβατήριο / πιστοποιητικό ιθαγένειας.

β) Άτομα Κυπριακής καταγωγής, ανεξάρτητα από το μέρος κατοικίας τους, τα οποία γεννήθηκαν μετά τις 16/8/1960, υποβάλλουν αίτηση σε έντυπο Μ.123 (εις διπλούν) και επισυνάπτουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους.

γ) Άτομα Κυπριακής καταγωγής, που έχουν γεννηθεί είτε πριν είτε μετά τις 16/8/1960 και που είναι Βρετανοί πολίτες ή πολίτες οποιασδήποτε χώρας της Κοινοπολιτείας και που κατοικούν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία για μια περίοδο ενός έτους, υποβάλλουν αίτηση σε έντυπο Μ. 124 (εις διπλούν) και να επισυνάπτουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους, ένα πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, εκδοθέντος από την αστυνομία, και ένα φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους.

Εγγραφές ως αποτέλεσμα γάμου με πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας Ένα ενήλικο άτομο, έχων σώας τας φρένας, που έχει συνάψει γάμο με Κύπριο πολίτη μπορεί να υποβάλει αίτηση σε έντυπο Μ.125 (εις διπλούν), αφού έχει συμπληρώσει τρία έτη γάμου και αρμονικής συμβίωσης με τον/την Κύπριο/α σύζυγο.

(Τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει εισέλθει ή διαμένει παράνομα στην Κύπρο). Πρέπει να επισυναφθούν το πιστοποιητικό γάμου, το πιστοποιητικό συμβίωσης των δύο συζύγων, το πιστοποιητικό γεννήσεως του αιτητή, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου εκδοθέντος από την αστυνομία και ταυτότητα ή διαβατήριο του Κυπρίου συζύγου.

Απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας μέσω πολιτογράφησης

Πρέπει να υποβληθεί αίτηση σε έντυπο Μ. 127 από ενήλικα άτομα, έχοντας σώας τας φρένας, που διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και που στα τελευταία οκτώ χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησής τους έχουν συμπληρώσει πέραν των 5 ετών διαμονής (ή πέραν των 7 ετών διαμονής αν α) είναι παίκτες, τεχνικοί αθλημάτων ή προπονητές, ή β) εργάζονται σε Διεθνείς Εταιρίες ή για Κύπριους εργοδότες κλπ.). Πρέπει να επισυνάψουν το πιστοποιητικό γεννήσεώς τους, το διαβατήριο, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου εκδοθέντος από την αστυνομία, δύο φωτογραφίες και τη δημοσίευση σε μία κυπριακή εφημερίδα, για δύο συναπτές ημέρες, της πρόθεσής τους να αιτηθούν την Κυπριακή ιθαγένεια.

Αποποίηση της Κυπριακής Ιθαγένειας

Αιτήσεις για αποποίηση της Κυπριακής Ιθαγένειας υποβάλλονται σε έντυπο Μ.130 (εις διπλούν) Επισυνάπτεται πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση ότι οι αιτητές είναι κάτοχοι άλλης ξένης ιθαγένειας.

Αιτήσεις για καταχώριση πιστοποίησης θανάτου

Αιτήσεις καταχώρησης θανάτου Κυπρίου πολίτη που απεβίωσε στο εξωτερικό υποβάλλονται σε έντυπο Μ. 138 από τον πλησιέστερο συγγενή του αποθανόντος και επισυνάπτεται πιστοποιητικό θανάτου από τη χώρα στην οποία έλαβε χώρα ο θάνατος.

Σημείωση: Όλες οι ανωτέρω αιτήσεις υπογράφονται ενώπιον Δικαστού ή Δικαστικού Ληξιάρχου αν υποβάλλονται από την Κύπρο, ή ενώπιον Προξενικού Λειτουργού της Κυπριακής Δημοκρατίας αν υποβάλλονται από το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στο τηλέφωνο (00357) 22804400, και στο φαξ (00357) 22804534 ή με το Προξενικό τμήμα της Πρεσβείας στη Μαδρίτη:

Embajada de la República de Chipre,
Paseo de la Castellana 45, 4ª y 5ª planta, Izda.
28046, Madrid, España
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: +34 91 578 31 14/ 17
Φαξ: +34 91 578 21 89
Ηλεκτρονική διεύθυνση: consuladochipre@telefonica.net

10. Πολιτικοί Γάμοι

Η σύναψη πολιτικού γάμου στην Κύπρο είναι σε ισχύ από το 1923. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι απλή και για το λόγο αυτό, εκτός από τους Κύπριους πολίτες, πάρα πολλά ζευγάρια από όλο τον κόσμο έρχονται στην Κύπρο για να τελέσουν τον πολιτικό γάμο τους και να συνδυάσουν το ευτυχές αυτό γεγονός με τις διακοπές/μήνα του μέλιτος τους. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να συνάψουν πολιτικό γάμο στην Κύπρο, με βάση τις πρόνοιες του περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003, παρουσιάζονται (προσωπικά) ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων του Δήμου της εκλογής τους, για να προβούν στις καθορισμένες διαδικασίες που είναι αναγκαίες πριν από την τέλεση του πολιτικού γάμου.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στην Ένωση Δήμων Κύπρου.

11. Έκδοση αντιγράφων Πιστοποιητικού Γάμου

Άτομο που έχει συνάψει πολιτικό γάμο στην Κύπρο και επιθυμεί να έχει Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Γάμου, μπορεί να παρουσιάσει την αίτησή του στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο και καταβάλλοντας το ποσό των 13,67 Ευρώ.

12. Έκδοση Πιστοποιητικού Ελευθερίας

Κύπριοι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να συνάψουν Πολιτικό Γάμο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό μπορούν μέσω του Προξενικού Τμήματος της Πρεσβείας να αιτηθούν την έκδοση σχετικής βεβαίωσης (πιστοποιητικό ελευθερίας). Ο/η ενδιαφερόμενος/η πολίτης αφού υπογράψει ενώπιον του προξενικού Λειτουργού ένορκο δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι είναι ελεύθερος/η, μπορεί να αιτηθεί το πιστοποιητικό ελευθερίας συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αίτησης και καταβάλλοντας το τέλος των 34,17 Ευρώ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου του καθώς και του διαβατηρίου του ατόμου με το οποίο θα τελέσει τον γάμο.

13. Ταξίδι στην Κύπρο συνοδεία κάποιου ζώου

Για πληροφορίες για το θέμα αυτό επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

14. Πληροφορίες για Εταιρείες

Ξένες εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να λάβουν επίσημα στοιχεία που αφορούν εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο, μπορούν μέσω του Προξενικού Τμήματος της Πρεσβείας να υποβάλουν σχετική αίτηση αφού πρώτα καταβάλουν τα σχετικά τέλη. Το Γραφείο του Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη αποστέλλει τα ζητούμενα στοιχεία απευθείας στον αιτητή. Σημειωτέον ότι σε περίπτωση που το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, το Γραφείο του Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη διεκπεραιώνει τις αιτήσεις ως επείγουσες. Σε αυτή την περίπτωση τα τέλη διπλασιάζονται.

15.Πίνακας ΤελώνΥπόθεση
Μετρητά
Χαρτόσημο
Σύνολο σε Ευρώ
Έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως (Αίτηση Μ.121)
*Εγγραφή εντός 15 ημερών
*Εγγραφή από 16 ημέρες - 3 μήνες
*Εγγραφή μετά τους 3 μήνες
5
30
150
8,54
8,54
8,54
13,54
38,54
158,54
Έκδοση αντιγράφων Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως
3,42
3,42
Πιστοποιητικό Ελευθερίας
34,17
34,17
Καταχώρηση θανάτου κυπρίου που απεβίωσε στο εξωτερικό (Αίτηση Μ.138)
5
3,42
8,42
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτικού Γάμου
13,67
13,67
Πιστοποιήσεις / Apostille
5
5
Έκδοση αντιγράφων Πιστοποιητικού Γέννησης
5
5
Πιστοποιήσεις υπογραφών
5,00
5,00
Έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου (Πάσου - Laissez Passer)
20
20
Έκδοση / Ανανέωση Διαβατήριο (Αντικατάσταση λόγο απώλειας, κλοπής η φθοράς / τέλος διπλάσια της προηγούμενης έκδοσης)
50
50
Έκδοση / Ανανέωση Ταυτότητας (Αντικατάσταση λόγο απώλειας, κλοπής η φθοράς / τέλος διπλάσια της προηγούμενης έκδοσης)
20
20
Τέλη υποβολής αίτησης για εγγραφή / απόκτηση Κυπριακής Υπηκοότητας
Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας (αίτηση Μ.71/Μ.72)
20
1,71
21,71
Εγγραφή δυνάμει του Άρθρου 109 (2) (αίτηση Μ.121)
20
17,08
37,08
Εγγραφή δυνάμει του Άρθρου 109 (4) (αίτηση Μ.123)
50
17,08
67,08
Εγγραφή δυνάμει του Άρθρου 110 (1) (αίτηση Μ.124)
80
17,08
97,08
Εγγραφή δυνάμει του Άρθρου 110 (2) (αίτηση Μ.125)
300
17,08
317,08
Εγγραφή δυνάμει του Άρθρου 110 (3) (αίτηση Μ.126)
80
8,54
88,54
Για πολιτογράφηση δυνάμει του Άρθρου 11 (αίτηση Μ.127)
αΓια κανονική πολιτογράφηση
υποβολή αίτησης Μ.127
500
17,08
517,08
έκδοση πιστοποιητικού πολιτογράφησης
500
500
βΚατ' εξαίρεση πολιτογράφηση δυνάμει του άρθρου 111Α εδάφιο (1)
υποβολή αίτησης Μ.127
ατελώς
έκδοση πιστοποιητικού πολιτογράφησης
50
50
γΚατ' εξαίρεση πολιτογράφηση δυνάμει του άρθρου 111Α εδάφιο (2) του παρόντος νόμου και των εκάστοτε αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου
υποβολή αίτησης Μ.127
2000
17,08
2017,08
έκδοση πιστοποιητικού πολιτογράφησης
5000
5000
Αποκήρυξη της ιδιότητας του πολίτη δυνάμει του άρθρου 112 (αίτηση Μ.130)
30
8,54
38,54
Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλονίας

Το κράτος πιο κοντά στον πολίτη

Σπουδές στην Κύπρο

Πάφος Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2017

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου!

Γραμμή 116000 διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις γονικών απαγωγών


Οδηγός Κυπρίων της Διασποράς & Επαναπατρισθέντων