Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μαδρίτη

VisadosREQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE VISADOS PARA LA REPÚBLICA DE CHIPRE

* Ciudadanos de la UE así como de Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega pueden entrar en Chipre con su DNI o Pasaporte.

*Ciudadanos de Terceros Países reconocidos por Chipre que sean portadores de un Visado Schengen o de una Tarjeta de Residencia de cualquier país de la UE, no necesitan visado para entrar a territorio de la República de Chipre, la duración de la cual no superará los tres meses dentro de seis meses a contar desde la fecha de la primera entrada.

*Ciudadanos de Terceros Países a los que les haya caducado su Tarjeta de Residencia deberán solicitar visado debiendo anteriormente solicitar en la policía española un Permiso de Regreso a España.

*Ciudadanos de Turquía y Azerbaiyán necesitan visado aunque cuenten con Visado Schengen o Tarjeta de Residencia de la UE.

* APATRIDAS Y REFUGIADOS RECONOCIDOS
NO Necesitan Visado, los apátridas y refugiados reconocidos, si residen en un tercer país que figura en la Tabla II del Reglamento y sean titulares de un documento de viaje expedido por ese tercer país.
NO Necesitan Visado, los apátridas y refugiados reconocidos y otras personas que no tengan la nacionalidad de ningún país ("Aliens"), que residan en un Estado Miembro de la UE y sean titulares de un documento de viaje expedido por ese Estado Miembro.
SI Necesitan Visado, los apátridas y refugiados reconocidos si residen en un tercer país que figura en la Tabla I del Reglamento y son titulares de un documento de viaje expedido por ese tercer país.

Información sobre Visados:

* Se recomienda presentar las solicitudes con suficiente antelación, el tiempo estimado para la entrega de un visado es de 7 a 15 días.

1. El pasaporte Deberá tener una validez mínima de 6 meses en la fecha del viaje.

2. La solicitud de visado deberá estar debidamente cumplimentada y firmada *Los formularios se pueden descargar en esta página web.

3. Copia de la reserva del vuelo de ida y de vuelta. NO COMPREN LOS BILLETES ANTES DE LA EXPEDICIÓN DEL VISADO.
*La Embajada no se hace responsable y no indemnizará a los solicitantes en caso de resultar denegada la solicitud.

4. Reserva de Hotel. Escrito del Hotel donde se indique el pago de por lo menos una tercera parte de la estancia.

5. Carta de Invitación (SÓLO en los casos en que el solicitante no se aloje en hotel) que debe ser cumplimentada por el anfitrión.

6. Garantía bancaria (SÓLO para solicitantes que no se alojen en hotel) ** Si el solicitante del visado no se alojará en un hotel, su anfitrión deberá ingresar la garantía bancaria establecida en cualquier banco y sellar el resguardo bancario por Inmigración en Nicosia Tel: 22403911 (Avda. Bizancio) y para el resto de Chipre en la Oficina de Inmigración Tel: 22804400. La garantía se devuelve a la salida de Chipre.

7. Invitación para asistir a un evento y escrito de confirmación de asistencia de la organización (en casos de no ser válidos los puntos anteriores) Si el solicitante debe asistir a algún evento o acontecimiento concreto, deberá proporcionar a la Embajada la invitación y la confirmación de asistencia de la organizadora del evento.

8. Fotografía reciente a color, tamaño carné.

9. Acreditación de medios económicos, los documentos presentados deben demostrar la solvencia económica del solicitante para su manutención durante su estancia.

10. Seguro médico de viaje de alta cobertura que deberá cubrir gastos por un mínimo de 30.000€.
· NO SE EXPEDIRÁN VISADOS A SOLICITANTES SIN SEGURO

12. Tasas:
Visado de estancia corta (1-90 días) (Categoría C) 20,00 €
Visado de estancia corte (1-90 días) (Categoría C) *2 entradas 60,00 €

NOTAS
El visado se debe solicitar personalmente. En caso de vivir a más de 300km de la Embajada, se permite la posibilidad de enviar la solicitud por mensajería. La Embajada devolverá la documentación y el visado igualmente por mensajería. Los gastos corren a cargo del solicitante.

Los extranjeros que deseen entrar en Chipre para trabajar deben ser titulares de Permiso de Trabajo, expedido por el Registro de Población y Migración. En dichos casos NO es necesaria la expedición de visado para viajar a Chipre.

El Gobierno de la República de CHIPRE rechazará la admisión a: Portadores de “pasaportes” expedidos ilegalmente por la entidad secesionista, la autoproclamada “república turca del norte de Chipre” (TRNC).

RESTRICCIONES DE ADMISIÓN Y TRANSITO
Los requisitos de admisión aquí recogidos se aplican únicamente en los territorios controlados por el Gobierno de la República de Chipre:

El Gobierno de la República de Chipre es el único Gobierno reconocido en la isla – miembro de la UE, desde el 1 de mayo de 2004, es miembro de la ONU y otros Organismos Internacionales. Como resultado de la presencia y ocupación militar turca, el Gobierno de la República de Chipre no está en posición de ejercer control en las zonas ocupadas de la República. La autoproclamada “TRNC” ha sido condenada y declarada tanto ilegal como inválida por el conjunto de la Comunidad Internacional con las Resoluciones 541/83 y 550/84 del Consejo de Seguridad. A excepción de Turquía, ningún estado en el mundo u Organización Internacional reconoce la entidad secesionista.
Actualmente, es posible para los turistas extranjeros que visitan la zona controlada por el Gobierno de la República de Chipre cruzar a los territorios ocupados.
El alojamiento en hoteles de propiedad greco-chipriota en los territorios ocupados, los cuales están siendo explotados ilegalmente, podría desencadenar en acciones legales por parte de los propietarios legítimos.
La entrada en la República de Chipre por los aeropuertos y puertos ilegales (todos los aeropuertos y puertos en las zonas ocupadas), podría tener consecuencias legales. Se aconseja viajar a través de los puertos de entrada reconocidos, para evitar cualquier posible problema. Los puertos de entrada legales dentro de la República de Chipre son los aeropuertos de Lárnaca y Páfos y los puertos de Lárnaca, Limassol, Latsi y Páfos, que están situados en la zona bajo control efectivo del Gobierno de la República de Chipre. Cualquier entrada al territorio de la República de Chipre por cualquier otro puerto o aeropuerto en la zona de Chipre, en la cual el Gobierno de la República no ejerce control efectivo (zona ocupada por Turquía) es ilegal.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλονίας

Το κράτος πιο κοντά στον πολίτη

Σπουδές στην Κύπρο

Πάφος Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2017

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου!

Γραμμή 116000 διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις γονικών απαγωγών


Οδηγός Κυπρίων της Διασποράς & Επαναπατρισθέντων