English
Έμβλημα Κυπριακής ΔημοκρατίαςΠρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑθήναΛογότυπο Υπουργείου Εξωτερικών

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση            

MME


English

Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΚώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας
  Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας

  ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

  Εμείς, η Ενωση Συντακτών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Εκδοτών Κύπρου και οι Ιδιοκτήτες Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δια κοινής απόφασης, υπογράφουμε την παρούσα Ιδρυτική Πράξη έγκρισης και αποδοχής του Κώδικα και δηλούμεν ότι θα εφαρμόσουμε τον παρόντα Κώδικα με απόλυτο σεβασμό της αλήθειας και του δικαιώματος του πολίτη για εξασφάλιση αντικειμενικής, ολοκληρωμένης και έγκυρης πληροφόρησης.
  Υπογράφουμε την παρούσα Ιδρυτική Πράξη στη Λευκωσία, σήμερα, 21. 5. 1997 και μονογράφουμε το πρωτότυπο του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εις όλες τις σελίδες και το οποίο κατατίθεται στην Ενωση Συντακτών Κύπρου για ασφαλή φύλαξη και αναπαραγωγή αντιγράφων για πάντα ενδιαφερόμενο.

  Η Ενωση Συντακτών Κύπρου
  Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Κύπρου
  Οι Ιδιοκτήτες Ηλεκτρονικών
  Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης


  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

  Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται επί όλων των Μέσων Μαζικής ενημέρωσης (Εντύπων και Ηλεκτρονικών, Κρατικών, Ημικρατικών ή Ιδιωτικών κ.ά) και των λειτουργών των.

  Ο σεβασμός της αλήθειας και του δικαιώματος του πολίτη για αντικειμενική, ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση αποτελεί υποχρέωση όλων των Μέσων και των λειτουργών των.

  Ο σεβασμός του δικαιώματος του δημοσιογράφου για απρόσκοπτη πρόσβαση στις πηγές ειδήσεων και η διαφάνεια είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για ορθή ενημέρωση.

  Το ήθος, η αξιοπρέπεια και εντιμότητα, η διαγωγή, η συμπεριφορά και το επαγγελματικό επίπεδο των λειτουργών θα πρέπει να είναι της υψηλότερης δυνατής στάθμης.

  Οι λειτουργοί έχουν την υποχρέωση να υπερασπίζονται την ανεξαρτησία των και να μην επιτρέπουν παρεμβάσεις στο έργο τους.

  Οι λειτουργοί, κατά την ενάσκηση του λειτουργήματός τους:
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
  Καθιδρύεται Επιτροπή Δεοντολογίας (εφεξής «η Επιτροπή») στην οποία ανατίθεται η παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντα Κώδικα.
  Η Επιτροπή, περιλαμβανομένου του Προέδρου της, αποτελείται από δεκατρία μέλη. Είναι πρόσωπα υψηλής ηθικής στάθμης και εγνωσμένου κύρους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει κατά προτίμηση να έχει νομική κατάρτιση.

  Ο Πρόεδρος και τρία από τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από κοινού από την Ενωση Συντακτών, το Σύνδεσμο Εκδοτών και τους Ιδιοκτήτες τω Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τα υπόλοιπα εννέα μέλη διορίζονται ανά τρεις από την Ενωση Συντακτών, το Σύνδεσμο Εκδοτών και τους Ιδιοκτήτες των Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

  Η θέση του Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής παραμένει χωρίς φορέα με το θάνατο, την παραίτηση, την καταδίκη για αδίκημα που ενέχει δόλο, ή για λόγους σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας. Η αναπλήρωση γίνεται με βάση τις πιο πάνω πρόνοιες.
  Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής.

  Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το μέλος εκείνο της Επιτροπής, το οποίο με ομόφωνη απόφαση της ορίσθη ως αναπληρωτής Πρόεδρος κατά την πρώτη συνεδρία της.

  Η Επιτροπή δύναται να λάβει διαδικαστικές αποφάσεις μόνο αν παρίστανται, τουλάχιστον ο Πρόεδρος και έξι από τα μέλη της.
  Παραβίαση του Κώδικα διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής που λαμβάνεται με πλειοψηφία επτά θετικών ψήφων. Ο καθ’ ού το παράπονο ή το καθ’ ού το παράπονο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης δικαιούται να παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στην ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία και του δίδεται κάθε δυνατή ευκαιρία να ακουσθεί, να δώσει εξηγήσεις αυτοπροσώπως ή δι’ άλλων προσώπων.
  Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες διαδικασίας, οι οποίοι ισχύουν από της γνωστοποιήσεως τους στην Ενωση Συντακτών, το Σύνδεσμο Εκδοτών και τα Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

  Η Επιτροπή δέχεται, επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί παραπόνων για κατ’ ισχυρισμό παραβιάσεις του παρόντα Κώδικα από Λειτουργό η/και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Δίδει επίσης, κατά την κρίση της, στο πνεύμα αυτού του Κώδικα, ερμηνευτικές καθοδηγητικές γραμμές.
  Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι Λειτουργοί των αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με την Επιτροπή κατά τη διεξαγωγή των ερευνών της.

  Κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή δύναται να επιληφθεί αυτεπαγγέλτως συγκεκριμένης περιπτώσεως που δυνατόν να ισοδυναμεί με παραβίαση, λόγω της σημασίας και της σοβαρότητάς της.

  Επιδίωξη της Επιτροπής είναι η διευθέτηση, το συντομότερο δυνατόν, οιασδήποτε διαφοράς που δυνατόν να ενέχει ουσιαστική παράβαση των κανόνων του παρόντα Κώδικα. Εάν δεν επιτευχθεί διευθέτηση, η Επιτροπή εξετάζει το παράπονο και αποφασίζει κατά πόσο παραβιάστηκε ο Κώδικας.

  Η Επιτροπή δεν δικαιούται να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή ή να επιδικάσει αποζημιώσεις, ούτε να επιληφθεί παραπόνου που αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλου δικαιοδοτικού οργάνου. Οι αποφάσεις και τα πορίσματα της Επιτροπής δημοσιοποιούνται. Το καθ’ ού η απόφαση μέλος των Μ.Μ.Ε. υποχρεούνται να δημοσιοποιήσει τη σχετική απόφαση της Επιτροπής.
  Τα λειτουργικά και άλλα συναφή έξοδα της Επιτροπής καλύπτουν εξ ίσου η Ενωση Συντακτών, ο Σύνδεσμος Εκδοτών και οι ιδιοκτήτες Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

  ΑΚΡΙΒΕΙΑ

  Τα Μ.Μ.Ε. μεριμνούν ώστε να μη δημοσιεύονται ανακριβείς, παραπλανητικές, φανταστικές ή διαστρεβλωτικές της αλήθειας ειδήσεις, πληροφορίες ή σχόλια. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο χωρούν σε άμεση διόρθωση ή και απολογία.
  Τα Μ.Μ.Ε. ενώ έχουν δικαίωμα να υποστηρίζουν συγκεκριμένες θέσεις, εν τούτοις θα πρέπει να καθιστούν σαφή τη διάκριση μεταξύ γεγονότος και σχολίου ή εικασίας.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ

  Τα Μ.Μ.Ε. παρέχουν στους επηρεαζομένους, στην κατάλληλη περίπτωση και ιδιαιτέρως Μ.Μ.Ε. όταν έχουν υποστεί επίθεση, την ευκαιρία να απαντήσουν.

  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

  Η υπόληψη και η ιδιωτική ζωή κάθε προσώπου τυγχάνουν σεβασμού. Παρεμβάσεις και έρευνες στην ιδιωτική ζωή προσώπων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, περιλαμβανομένης της λήψης φωτογραφιών προσώπων σε ιδιωτική περιουσία, καθώς και πληροφοριών με μηχανισμούς υποκλοπής, είναι γενικά απαράδεκτες, η δε δημοσιοποίησή τους μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αποκλειστικά προς το δημόσιο συμφέρον.

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

  Ερευνες ή λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών/εικόνων προσώπων σε νοσοκομεία η άλλα παρόμοια ιδρύματα γίνονται με διακριτικότητα και κατόπιν αδείας, όπου τούτο ενδείκνυται και αφού δηλωθεί αρμοδίως η ταυτότητα των λειτουργών των Μ.Μ.Ε.

  ΠΕΝΘΟΣ-ΘΛΙΨΗ

  Σε περίπτωση πένθους, θλίψης ή ψυχικού κλονισμού επιβάλλεται στο μέγιστο βαθμό προσέγγιση που να τη χαρακτηρίζει διακριτικότητα και συμπάθεια και αποφυγή οποιασδήποτε πράξης δυνατόν να οξύνει τον ανθρώπινο πόνο.

  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Οι λειτουργοί γενικά δεν πρέπει να επιχειρούν να εξασφαλίσουν πληροφορίες ή εικόνες/φωτογραφίες με ψευδείς παραστάσεις ή με άλλο δόλιο τρόπο.
  Με εξαίρεση την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, έγγραφα και εικόνες/φωτογραφίες μπορούν να λαμβάνονται μόνο με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη τους.
  Οι λειτουργοί δεν αποκτούν, ούτε προσπαθούν να αποκτήσουν, πληροφορίες ή εικόνες/φωτογραφίες με εκφοβισμό ή εκβιασμό.

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

  Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργοί σέβονται και εφαρμόζουν το εκάστοτε ισχύον Δίκαιο που αφορά στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκεί που επιτρέπεται, η αναδημοσίευση από άλλη πηγή γίνεται με σεβασμό προς το συγγραφέα/δημιουργό και αναφέρεται η προέλευση.

  ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ-ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ

  Λειτουργοί δεν δέχονται δώρα αναφορικά με την άσκηση του λειτουργήματός τους. Εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που καλύπτονται από το δημόσιο συμφέρον, λειτουργοί δεν πληρώνουν ή δωροδοκούν μάρτυρες σε ποινικές υποθέσεις, ή πρόσωπα που έχουν ανάμιξη σε εγκληματικές ενέργειες, περιλαμβανομένων μελών των οικογενειών τους, με σκοπό την εξασφάλιση πληροφοριών ή εικόνων/φωτογραφιών.

  ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

  Οι λειτουργοί σέβονται πλήρως την αρχή ότι ο ύποπτος ή κατηγορούμενος για διάπραξη αδικήματος είναι αθώος μέχρις αποδείξεως, σύμφωνα με το νόμο, του αντιθέτου και συνεπώς αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν οτιδήποτε το οποίο να οδηγεί σε συμπεράσματα ως προς την ενοχή ή αθωότητα του υπόπτου ή/και κατηγορουμένου ή τείνει να τον διασύρει ή διαπομπεύσει.

  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

  Τα Μ.Μ.Ε. δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα των θυμάτων βιασμού και άλλων σεξουαλικών αδικημάτων.
  Ειδικότερα, στην περίπτωση παιδιών ισχύουν τα πιο κάτω:
  (α) Ουδέποτε αποκαλύπτεται η ταυτότητα παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών, που είναι παραπονούμενοι, μάρτυρες ή κατηγορούμενοι
  σε υποθέσεις διάπραξης σεξουαλικών αδικημάτων.

  (β) Δεν γίνεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αναφορά σε συγγένεια ή άλλη σχέση του κατηγορουμένου και του παιδιού, και
  (γ) Ο όρος «αιμομιξία» δεν χρησιμοποιείται και ή κατηγορία περιγράφεται ως σοβαρό αδίκημα εναντίον παιδιών ή με άλλη κατάλληλη παρόμοια περιγραφή.

  ΠΑΙΔΙΑ

  Οι λειτουργοί κατά κανόνα δεν παίρνουν συνεντεύξεις από και δεν φωτογραφίζουν παιδιά κάτω των 16 ετών σε σχέση με θέματα που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση ή ευημερία, χωρίς τη συγκατάθεση γονέως των ή άλλου ενηλίκου που έχει την ευθύνη γι’ αυτά.

  ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

  Τα Μ.Μ.Ε. αποφεύγουν οποιαδήποτε απ’ ευθείας ή άλλη αναφορά εναντίον προσώπου η οποία περιέχει στοιχεία προκατάληψης με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, την περιουσία, την καταγωγή, την ηλικία ή άλλο καθεστώς, περιλαμβανομένης της φυσικής ή διανοητικής ασθένειας ή αναπηρίας.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΩΦΕΛΗ

  Οι λειτουργοί δεν χρησιμοποιούν και δεν μεταδίδουν για προσωπικό όφελος, προ της γενικής δημοσιοποιήσεώς τους, οικονομικής φύσεως πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουν.

  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

  Οι λειτουργοί έχουν την ηθική υποχρέωση να τηρούν την επαγγελματική εχεμύθεια αναφορικά με την πηγή πληροφοριών που λήφθηκαν εμπιστευτικά. Δημοσιογράφος δεν υποχρεούται να αποκαλύψει την πηγή των πληροφοριών του.

  ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

  Στον παρόντα Κώδικα, περιπτώσεις οι οποίες κατ’ επίκληση του δημοσίου συμφέροντος δικαιολογούν παρέκκλιση από τον κανόνα, είναι κυρίως οι ακόλουθες:
  (α) Υποβοήθηση ανίχνευσης ή αποκάλυψη του εγκλήματος.
  (β) Προστασία της δημόσιας ασφάλειας ή υγείας.
  (γ) Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  (δ) Παρεμπόδιση παραπλάνησης του κοινού ως αποτέλεσμα πράξεων ή δηλώσεων ατόμων ή οργανισμών.

  ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

  Ο παρών Κώδικας αναθεωρείται ή τροποποιείται μόνο κατόπιν συμφωνίας ή ομογνωμίας όλων των Μερών που τον υιοθέτησαν.


Κατεβάστε το Acrobat ReaderΑρχή Σελίδας


Καλύτερη Απεικόνιση με MS Internet Explorer 5.5+ και Netscape Navigator 6.2+

© 2006 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπέυθυνος Σελίδας